Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59


Armoede – een gedicht van Kris Gelaude
 


Armoede

Ze heeft geen naam,
geen stem, geen leeftijd.
Bestaan doet ze
met ingehouden adem.
Ze houdt het binnenkamers,
achter vluchtige excuses,
deuren of gordijnen.

Ze vecht voor waardigheid,
ononderbroken.
Leert meestal jong
om er het beste van te maken.
Toch komt ze zelden verder
dan de kantlijn.
Vooruit zien lukt haar niet,
ze kan alleen maar moed
en kleine beetjes samen rapen
om naar best vermogen
rond te komen.

Maar ze droomt
zonder het goed te weten
dat er ooit een dag komt
van gelijkheid en van mededogen.

Kris Gelaude

Bron: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70(2014)5, 112.
 

 top


Oproep voor een rechtvaardige en menswaardige wereld – Oproep van de bisschoppen, het IPB en de CIL

EEN RECHTVAARDIGE EN MENSWAARDIGE WERELD
Oproep van de bisschoppen, het IPB en de CIL
in de huidige economische crisis

We vinden het niet juist

 • dat steeds meer mensen overal in de wereld, door mechanismen van uitsluiting en uitbuiting, het slachtoffer worden van het ongebreideld winstbejag van enkelen;
 • dat vrouwen en mannen enkel gezien worden als producenten of consumenten;
 • dat de toegang tot de basisgoederen wordt ontzegd aan het overgrote deel van de mensheid door een op de spits gedreven markteconomie met eigen regelgeving en praktijken;
 • en gevaarlijk dat enkel de groei van het materieel welzijn tot hoogste goed wordt verheven, want onbegrensde groei zal vroeg of laat tot chaos leiden;
 • dat sociale opvang en sociale zekerheid in vraag worden gesteld want dit zal in eerste instantie de kansarme medemens benadelen;
 • dat door het gemakkelijk verlenen van krediet en andere praktijken van de financiële wereld, gezinnen op de rand van de armoede nog meer in de schuld komen te staan.

We roepen op alle krachten te bundelen

 • voor een ethiek van het algemeen welzijn die zorg draagt voor elke persoon, hier en elders;
 • en ons in te zetten voor een menswaardig leven van elkeen en voor respect voor de schepping;
 • en op te komen voor een andere manier van leven door minder te consumeren om meer te kunnen delen. De armoede - in alle continenten – brengt ons ertoe onze levenswijze in vraag te stellen;
 • en beroep te doen op en steun te verlenen aan deskundigen op economisch, politiek, pedagogisch, cultureel en sociaal vlak en aan verantwoordelijken en beleidsmakers om alternatieven uit te werken.

We willen er dringend samen iets aan doen.

 • Onze oproep heeft zowel met het evangelie als met burgerzin te maken. We roepen allen en elk persoonlijk op tot actieve betrokkenheid.
 • Dit veronderstelt dat aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijk, met anderen of als medeverantwoordelijke een taak op te nemen in de samenleving.
 • Velen zijn reeds geëngageerd in concrete initiatieven voor een rechtvaardige wereld op het persoonlijk vlak, in het middenveld en in de politiek. We nodigen iedereen uit om samen met hen op weg te gaan naar een menswaardige wereld.
 • De christelijke gemeenschappen hebben als taak te getuigen van een liefdevolle en rechtvaardige God. Dit komt bij uitstek tot uiting in de inzet voor solidariteit, rechtvaardigheid en dienst aan de meest kwetsbare medemens.

Deze stelling steunt op de analyses van onderzoekers en bewegingen die wij danken voor hun volgehouden inzet. De belangrijkste referenties kunt u vinden op de websites www.ipbsite.be en www.cil.be

15 maart 2012

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad IPB
Le Conseil Interdiocésain des Laïcs CIL
De Bisschoppenconferentie van België top


Ondersteuning van mensen in armoede: voorrang aan de relatie – artikel

In het herfstnummer 2008 van Rondom Gezin verscheen het artikel ‘Ondersteuning van mensen in armoede: voorrang aan de relatie’ van Lieve Vanhee. Het is verhelderend voor wie de problematiek van mensen en gezinnen in armoede beter wilt begrijpen.

Je kan het artikel 'Ondersteuning van mensen in armoede: voorrang aan de relatie' hier lezen. top


Armoede, crisis, solidariteit en kwetsbaarheid in een christelijk perspectief – artikel

In het herfstnummer 2011 van Rondom Gezin staat het artikel ‘Armoede, crisis, solidariteit en kwetsbaarheid in een christelijk perspectief’. Marleen Van Parys laat ons hierin kennismaken met de kleine zusters van Nazareth. Deze gemeenschap laat zich inspireren door Cardijn en de levensfilosofie van Charles de Foucauld. Zij leven niet zoals de meeste zusters binnen kloostermuren maar hebben er bewust voor gekozen om, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth, te leven en te werken tussen de gewone mensen. Vanuit de overtuiging “wat je voor de minste van de Mijnen gedaan hebt, dat heb je voor Mij gedaan”. Vol overgave en met veel menselijke liefde zorgen zij voor hun arme, eenzame medemens.

Naar het artikel 'Armoede, crisis, solidariteit en kwetsbaarheid in een christelijk perspectief' top


17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

In 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein in Parijs op 17 oktober 1987, toen de gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Op 17 oktober komen wereldwijd mensen die in armoede leven naar buiten om samen met hun verenigingen en bondgenoten aandacht te vragen voor hun situatie en te ijveren voor een land en een wereld zonder armoede. 

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding wil van 17 oktober een belangrijke dag maken in België, een dag waarop de bevolking, de politieke wereld en organisaties aandacht besteden aan het onrecht dat armoede is. Het moet een actiedag worden waarop alle armoede en uitsluiting op deze wereld gebannen wordt.

Wie op 17 oktober een geknoopt laken uit het raam hangt, toont hiermee dat hij/zij een land, een wereld zonder armoede wil. top


Welzijnszorg

Armoede groeit: meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens, meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven. Toch moet iedereen de kansen krijgen waar hij recht op heeft. Hij moet naar school kunnen gaan en zinvol werk verrichten. Iedereen heeft recht op een gezonde woning, een inkomen en een goede gezondheidszorg. Dat zijn fundamentele mensenrechten. Daarom bestrijdt Welzijnszorg vzw armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel.

Welzijnszorg werkt met een pluralistische ingesteldheid en vanuit een christelijke overtuiging aan een zinvolle aanpak van armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg gelooft dat ieder mens, en zeker de meest kwetsbare, recht heeft op volledige ontplooiing en volwaardige participatie aan de samenleving.

Meer info vind je op www.welzijnszorg.be  top


Welzijnsschakels

Welzijnsschakels vzw gaat met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Ontmoeting met mensen in armoede, ondersteuning van gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit hun ervaringskennis en stimuleren van cultuurparticipatie vormen de pijlers van de werking van Welzijnsschakels.

Meer info vind je op www.welzijnsschakels.be top

Het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

Reeds meer dan 20 jaar is de Stichting onverminderd actief in de strijd tegen de armoede. In 1996 werd het Armoedefonds opgericht als antwoord van de Stichting op het Algemeen Verslag van de Armoede dat eind 1994 werd gepubliceerd op vraag van de Federale Regering. De belangrijkste doelstelling van het Fonds is mensen die in armoede leven, alsook de verenigingen en de instellingen die met hen werken, middelen te geven om hun projecten te realiseren. Zo komt de Stichting tegemoet aan een belangrijke vraag van de armsten zelf, met name dat ook zij verantwoordelijkheid kunnen opnemen en hierin gesteund moeten worden door de solidariteit van de hele samenleving.

Het Armoedefonds ondersteunt projecten die de armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden. Het Fonds organiseert daartoe een permanente projectoproep. Er zijn twee selecties per jaar, één in de lente en één in de herfst. Voor de lenteselectie is de uiterste datum voor het indienen van een dossier 31 maart. Voor de herfstselectie is dat 30 september. De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen (maximum 12.500 euro per project) worden respectievelijk eind juni en eind december bekendgemaakt.

Meer info over het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. top


Onderzoek en aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting omtrent verarming in eenoudergezinnen (2014)

Alleenstaande ouders vormen een zeer kwetsbare groep in de samenleving. Dat heeft enerzijds te maken met de moeilijkheden die ze ondervinden om gezinsleven en arbeid op elkaar af te stemmen, waardoor de werkzaamheid bij deze groep zeer laag is, en anderzijds met het feit dat ze moeten rondkomen met een enkel inkomen in een samenleving waar een tweeverdienersgezin de norm geworden is.

De Koning Boudewijnstichting steunde twee onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in het profiel en de financiële situatie van eenoudergezinnen en om hun dagelijkse problemen en noden te begrijpen: een kwalitatief onderzoek door het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en een kwantitatief onderzoek door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB).

Een begeleidingscomité hielp bij het formuleren van aanbevelingen voor het bestrijden van de armoede bij deze gezinnen. Deze werden met de stakeholders besproken tijdens een rondetafel op 09/05/2014 in Brussel. De publicaties behandelen de onderzoeksresultaten en de definitieve aanbevelingen.

Hier vind je de link naar de publicatie: Een structurele aanpak van de verarming in eenoudergezinnen in België

Meer informatie via de website van de Koning Boudewijnstichting   top


Publicaties


De armen zijn altijd bij ons. Nieuwe armoede: probleem en uitdaging

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, De armen zijn altijd bij ons. Nieuwe armoede: probleem en uitdaging, 70(2014)5.

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven wijdt een volledig nummer aan de armoedeproblematiek.
Met onder meer de volgende artikels:

- Ides Nicaise: Armoede als systeemziekte
- Thijs Caspers: Evangelii gaudium en menselijke waardigheid: het aanraken van kwetsbaarheid
- Paul Oosterhoff: De armen zijn altijd bij jullie
- Danielle Colsoul: Nieuwe armoede? En wat met de oude?
- Isabelle Maes: Samen opkomen voor waardigheid
- Jack Steeghs: Armoede op het platteland
- Frans Maas: Simone Weil: haar eigenzinnige keuze voor de armen
- Kristien Justaert: Nieuwe armoede en de vraag naar een toekomst van overvloed
- Ken Lambeets: Brussel: stad met een plattelandsverleden, stad met een toekomst voor wie het platteland verlaat

Meer informatie ...top


Niet om uit te spreken ...

Karel Staes, Ute Resch, Niet om uit te spreken..., Licap

De wijze waarop mensen ‘engagement’ invullen, is soms niet met woorden te vatten. Niet om uit te spreken. Onnoembaar. Zoals de Onnoembare, die inspiratiebron kan zijn. Karel Staes schreef ‘Niet om uit te spreken’, een verzameling Bijbelteksten, poëtische teksten en concrete ervaringen. In het boek zit een lijn die de Bijbelse traditie verbindt met de hedendaagse realiteit, droom met harde werkelijkheid, de Onnoembare met de vele naamlozen.
Ute Resch drukt woordeloos uit hoe in leegte, wanhoop en pijn ook licht, hoop en levenskracht schuilen. top

 

Ik ben Iemand/Niemand

Guy Didelez & Lieven De Pril, Ik ben Iemand/Niemand, Uitgeverij Manteau, ISBN 978 90 223 2342 7

Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter anonieme gevels. Toch is het een harde realiteit voor één op tien gezinnen. Ik ben Iemand/Niemand is het unieke verhaal van Emilie en haar gezin. Voor het eerst slaagt iemand erin om van bij haar geboorte tot vandaag, 31 jaar later, alles neer te laten schrijven in een roman. Ze vertelt over haar turbulente school- en liefdesleven, maar vooral over een leven in generatiearmoede in onze welvaartsmaatschappij.

Met Ik ben Iemand/Niemand publiceert Guy Didelez een aangrijpend, romantisch, soms humoristisch verhaal, dat beklijft. Het is vooral een boek dat respect afdwingt voor de kracht en de overlevingsvaardigheden die bij gezinnen in armoede dagelijks aan de orde zijn.

Meer info op www.ikbeniemandniemand.be  top


De schande van een rijk land: Armoede in België


Jan Beghin, De schande van een rijk land: Armoede in België, Uitgeverij Roularta, 2009

België is een rijk land, maar de welvaart is er niet voor iedereen. De kloof tussen arm en rijk neemt toe. Dat is een schande en voor elke politicus een ware blamage. Armoede is een politiek probleem en de oplossingen moeten uit politieke hoek komen. Uit die overtuiging schreef Jan Beghin dit boek, al is zijn discours niet populair. Neoliberale globalisering is immers de tendens en die predikt het geloof in de vrije markt. De overheid moet zich zo min mogelijk moeien. Laat op alle vlakken (gezondheid, onderwijs, mobiliteit) de vrije markt spelen en de maatschappij zal er wel bij varen. Maar de vrije markt is alleen heilzaam voor wie geld heeft. De vrije markt is er voor de ‘sterken’. De overheid moet er zijn voor de ‘zwakken’. 

 


 

top


Armoede en sociale uitsluiting – jaarboek 2009


Jan Vranken, Geert Campaert, Danielle Dierckx, An Van Haarlem (red.), Armoede en sociale uitsluiting – jaarboek 2009, Uitgeverij Acco

De achttiende editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting biedt traditiegetrouw een uitgebreid overzicht van de jongste cijfers, beleidsmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek over armoede en sociale uitsluiting. In dit verkiezingsjaar blikken de auteurs terug op het armoedebeleid van de voorbije jaren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en verkennen ze de beleidsintenties voor de nieuwe legislatuur.

Aan nieuwe tendensen, zoals de ongelijke verdeling van milieurisico’s en energiearmoede, wordt bijzondere aandacht besteed. De progressiviteit van ons belastingsysteem wordt onder de loep genomen evenals de pro’s en contra’s van activering als armoedebestrijdingstrategie.

Met het ‘Europees Jaar van de strijd tegen armoede’ voor de deur, verkent het boek de belangrijkste kenmerken van en instrumenten voor armoedebestrijding op het Europese niveau. Wat doet Europa inzake armoedebestrijding? Is er een armoedekloof tussen Oost- en West-Europa? Welke invloed heeft de EU op het armoedebeleid in België en Vlaanderen? Heeft de EU Europa socialer gemaakt? Op deze en andere vragen geeft deze editie uitdagende antwoorden. top


Een dag met Robby


Een dag met Robby is een prentenboek van de hand van Kolet Janssen en Klaas Verplancke i.s.m. Welzijnszorg.
Het verhaal wil kinderen laten kennismaken met armoede en uitsluiting, met gevoelens van anders zijn en meer bepaald van ‘er niet bijhoren’. Door aansluiting te zoeken bij de concrete belevingswereld van kinderen wil het verhaal het inlevingsvermogen van kinderen stimuleren en wil het kinderen laten groeien in verbondenheid met leeftijdsgenoten.
Bij het boek werd een handleiding voor de leerkracht voorzien. 

 

top


Artikels over armoede

Naar de lijst met artikels over armoede in de IDGP-vakbibliotheek 

top


 

Nuttige adressen en linken

www.armoedebestrijding.be
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting streeft ernaar de uitroeiing van armoede als prioriteit op de politieke agenda te houden. Het is opgericht door de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen als instrument in de strijd tegen armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 

www.armoede.org
Armoede.org wil in toegankelijke taal informatie geven over armoede in Vlaanderen (en Nederland)

www.welzijnszorg.be
Meer info vind je elders op deze pagina.

www.welzijnsschakels.be
Meer info vind je elders op deze pagina.

www.mi-is.be
Website van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

www.stoparmoede.nu
Een aantal Antwerpse organisaties hebben een nieuw samenwerkingsverband gestart: ‘Stop armoede nu’. In Antwerpen zijn er heel wat organisaties op één of andere manier met armoedebestrijding bezig. Soms is het hun kerntaak, soms worden zij er willens nillens mee geconfronteerd. Maar altijd zorgt de confrontatie met mensen die in armoede leven voor verontwaardiging dat dit in een welstellende samenleving als de onze kan. Stop armoede nu wil deze verontwaardiging ombuigen in een langdurig protest tegen armoede en sociale uitsluiting.

Sinds januari 2008 doet Stop armoede nu iedere maand één duidelijke zichtbare actie om de verschillende gezichten van armoede te tonen aan de Antwerpenaren in het algemeen, en aan de Antwerpse politici in het bijzonder. Daarom wordt er bij het begin van de gemeenteraden altijd actie gevoerd met één organisatie uit Antwerpen die geconfronteerd wordt met armoede. Niet – en daar is Stop armoede nu heel duidelijk in – om tegen de politici actie te voeren. Wel in hun buurt, omdat zij sleutels in handen hebben die nodig zijn om een einde te maken aan armoede.

www.noodhulponderprotest.be
Noodhulp Onder Protest is een ontmoetingsforum voor noodhulpverlenende organisaties. Armoede is een onrecht. Toch blijven honderden noodhulpverlenende initiatieven in het Vlaamse land dweilen met de kraan open. Het Platform Noodhulp onder Protest wil niet lijdzaam toezien, maar wil samen met de slachtoffers een proteststem laten horen omdat het niet kan dat in één van de meest welvarende regio’s op aarde mensen gedoemd zijn om afhankelijk te zijn van noodhulp. Elke mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Wil dit grondrecht effectief gewaarborgd zijn, dan zullen we moeten werken aan de wortels van de marginalisering en maatregelen moeten nemen die er voor zorgen dat mensen effectief deel kunnen nemen aan de samenleving.

www.armoede-in-zicht.be
Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en Welzijnszorg vzw. Armoede In-zicht vertrekt vanuit de vaststelling dat armoede en uitsluiting toenemen in onze samenleving. De communicatie tussen armen en niet-armen verloopt stroef. Het stigma dat op mensen in armoede kleeft, belemmert hun groeikansen. Armoede is een geheel van uitsluitingen. Armoede In-zicht wil inzicht bevorderen in die uitsluitingmechanismen en in hoe mensen in armoede die situatie beleven.

Armoede In-zicht werkt samen met diverse sectoren. In deze samenwerking staat het ontwikkelen van handvaten en methodieken centraal. In vormingstrajecten werkt Armoede In-zicht steeds samen met verenigingen waar armen het woord nemen of andere welzijnsorganisaties, om zo de ervaringsdeskundigheid in functie van dialoogbevordering een plaats te geven.

www.vlaanderen.be/armoede
Ondanks de toenemende welvaart is armoede in Vlaanderen nog steeds een onopgelost probleem. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Het onvoldoende kunnen waarmaken van diverse rechten zoals het recht op wonen, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs,… speelt minstens een even grote rol.

De voorbije jaren groeide de beleidsaandacht voor armoede(bestrijding) in Vlaanderen. Een beleid inzake armoedebestrijding moet een samenhangend antwoord bieden op een complex geheel van problemen. Het is alvast een gezamenlijk engagement van de Vlaamse regering, die na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding opstelt.

www.vlaams-netwerk-armoede.be
In het Vlaams Netwerk werken 49 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verengingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid en betrokken diensten, in de hoop dat dit leidt tot een beter beleid dat armoede voorkomt en bestrijdt. Het Vlaams Netwerk wil ook de beeldvorming rond mensen in armoede verbeteren en vooroordelen wegwerken.

www.netwerktegenarmoede.be

www.decenniumdoelen.be
Decenniumdoelen 2017 is een platform dat negen armoedeorganisaties en sociale bewegingen verenigt. Medewerkers van deze negen organisaties komen regelmatig bijeen om afspraken te maken, activiteiten te plannen,… Deze mensen delen hun ervaringen, belevenissen of becommentariëren het laatste nieuws over armoede.

www.eapn.eu
De website van het 'The European Anti-Poverty Network'.

www.poverello.be

www.atd-vierdewereld.be

www.huizetriest.be

www.kinderarmoedefonds.be

www.straathoekwerk.be

www.spullenhulp.be

www.santegidio.be

Voedselbanken

www.bijeva.be

www.pirlewiet.be
vakanties voor gezinnen in armoede

www.unheard-voices.org

www.tao-armoede.be
Teams voor Advies en Ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting.


 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo