Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:54

                                    

 

 


De huwelijksviering – informatie uit de praktische wegwijzer ‘Trouwen voor de Kerk’

In de praktische wegwijzer 'Trouwen voor de Kerk' staat vooral praktische informatie over de huwelijksviering: Waar en wanneer? Wie zegent het huwelijk in? Hoe wordt de viering samengesteld? Welke teksten worden gelezen? Met of zonder eucharistie? Hoeveel getuigen zijn er? Wie ondertekent het huwelijksregister? Wat met praktische afspraken over bloemen, muziek, ...?

Hier vind je de volledige tekst van de praktische wegwijzer 'Trouwen voor de Kerk', zowel in boekjesversie als in leesversie:

Praktische wegwijzer ‘Trouwen voor de Kerk’ (pdf – boekjesversie)
(printen in landscape en recto-verso)

Praktische wegwijzer ‘Trouwen voor de Kerk’ (pdf – leesversie)
 

 


Een mooie viering opent het hart om Gods liefde te ervaren, met gebaren en tekens, met woorden en stiltes: de besprenkeling met doopwater, de processiegang, het beluisteren van de Bijbellezingen, het uitspreken van de trouwbelofte, het zegenen en overreiken van de ringen, het aanbrengen van de gaven, de handoplegging met het gebed om Gods Geest tijdens de huwelijkszegen, …

Het uitspreken van de trouwbelofte is een sterk moment, waarbij trouwers vaak ervaren dat hun keuze voor elkaar en voor het huwelijk hen overstijgt en verwijst naar een Liefde die groter is.

De woorden, gebaren, riten en symbolen in de viering zijn een geschenk dat trouwers mogen ontvangen. Dat ze dit alles niet zelf hoeven te ‘maken’, is een verademing te midden van alle voorbereidingen.
 

 


Waar en wanneer?

Het huwelijk wordt gevierd in een kerk, en soms in een publieke kapel. In de regel vindt de huwelijksviering plaats in de parochiekerk van de bruid of de bruidegom.
Trouwen in een andere kerk kan. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor. Hij vermeldt dit in het huwelijksdossier.

Het huwelijk vindt plaats op een zaterdag of een weekdag. Op zon- en feestdagen worden geen huwelijken ingezegend.

De kostprijs bedraagt ongeveer € 250.


Wie zegent het huwelijk in?

De pastoor of diaken van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering. Het is mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen door een bevriend priester of diaken. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor. Hij vermeldt dit in het huwelijksdossier.


Hoe wordt de viering samengesteld?

De grote lijnen van een huwelijksviering – de structuur, de riten en enkele gebeden – liggen vast.

Je vindt hier meer informatie over de opbouw van een huwelijksviering

Jullie kunnen persoonlijke accenten in de viering leggen door de keuze van de Bijbellezingen, de liturgische liederen, de intenties van de voorbede, een symbool, een koor of muzikant, … Ze geven de viering een persoonlijke toets.

Het is belangrijk dat jullie tijdig met de voorganger in de huwelijksviering van gedachten wisselen over de gekozen Bijbelteksten, liederen en gebeden. Laat de definitieve versie van je huwelijksviering minimum een maand voor de viering door de voorganger nalezen, en laat de boekjes pas drukken na zijn goedkeuring.


Welke teksten worden gelezen?

De lezingen in de huwelijksviering komen uit de Bijbel. In de Bijbel beluisteren we het Woord van God. Het zijn teksten die uitdrukken hoe mensen Gods liefde hebben ervaren en hoe ze vanuit die ervaring vorm en invulling hebben gegeven aan hun leven.

Aanzetten voor het vinden en kiezen van Bijbelteksten zijn te vinden via deze link


Met of zonder eucharistie?

De huwelijksritus vindt gewoonlijk plaats in een viering met eucharistie, omdat er een nauwe band is tussen de betekenis van het huwelijk en de betekenis van de eucharistie. In de eucharistie – in de tekenen van brood en wijn – gedenken we Jezus Christus, die zijn hele leven bleef liefhebben, ook in de moeilijkste omstandigheden. In brood en wijn komt Hij aanwezig en geeft Hij zichzelf aan mensen. Ook gehuwden zijn geroepen om zich aan elkaar te geven naar het voorbeeld van Jezus.

Als jullie voorkeur uitgaat naar een viering zonder eucharistie, bijvoorbeeld omdat er grote verschillen tussen jullie beiden zijn wat geloofsbeleving en kerkpraktijk betreft of omdat je familie en vrienden niet vertrouwd zijn met het regelmatig vieren van de eucharistie, dan kunnen jullie dit met de pastoor bespreken.


Hoeveel getuigen zijn er?

Naast de voorganger, die namens de kerkgemeenschap de officiële getuige van jullie jawoord is, zijn er nog twee getuigen die jullie zelf kiezen. Dat kunnen zowel familieleden zijn als vrienden met wie jullie een goede vertrouwensband hebben.


Wie ondertekent het huwelijksregister?

Jullie ondertekenen aan het einde van de huwelijksritus het huwelijksregister, samen met de twee getuigen en de voorganger.
De pastoor van de parochie stuurt een kennisgeving van je huwelijk naar de parochie waar je doopsel is ingeschreven.


En wat met praktische afspraken over bloemen, muziek, …?

Vraag tijdig bij de pastoor na wie de contactpersoon is voor de praktische afspraken over het schikken van de kerk: bloemen, voorbehouden plaatsen, een koor of muzikant, … Spreek tijdig mensen aan om een tekst te lezen in de viering. Bezorg de tekst van je viering vooraf ook aan het koor of de muzikanten.top


Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering

In Ministrando, het maandblad van het bisdom Brugge, verscheen het artikel ‘Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering’. Het is de weerslag van een conferentie van vicaris Lode Aerts tijdens een vormingsbijeenkomst in oktober 2013 voor voorgangers in huwelijksvieringen in het bisdom Brugge.

Het artikel gaat onder meer in op de kans die het huwelijk biedt om het geloof te leren kennen, op de schoonheid van de liturgie en de kracht van riten, op de Bijbelse bronnen en op de taal van de muziek,..
Het artikel verscheen in Ministrando, 50ste jaargang, nummer 5-6, bladzijden 206-214.

Naar ‘Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering’   top


De huwelijksviering: het sacrament van de liefde liturgisch gestalte geven

Ten behoeve van al wie samen met verloofden op weg gaat naar hun huwelijk en van wie zelf in het huwelijksbootje stapt, zet Stijn Van den Bossche de structuur van de huwelijksviering uiteen. Teksten en handelingen die misschien onduidelijk waren, worden in dit artikel verhelderd. De auteur geeft ook zijn eigen visie op het zogenaamd 'verpersoonlijken' van de ritus.

Het artikel 'De huwelijksviering: het sacrament van de liefde liturgisch gestalte geven' staat in het zomernummer 2010 van Rondom Gezin. Deze bijdrage werd, met aanpassingen door de auteur, overgenomen uit Zacheus jg. 21, mei 2008, p. 72-79, met toestemming van de redactie. top


Het huwelijk, een spiritueel avontuur. De rijkdommen van de liturgie van het huwelijk.

Hélène Bricout, professor aan het Institut Catholique in Parijs, was gastspreker tijdens de diocesane impulsavond van 7 november 2014 in het bisdom Gent. Hélène Bricout sprak over ‘het huwelijk, een spiritueel avontuur’. Zij ging nader in op de rijkdommen die de liturgie van het huwelijk biedt:

1. Het sacrament, gave van God
2. Het huwelijk, een ervaring van de Kerk
3. Het huwelijk, een toewijding
4. Het huwelijk, een zending en een missie
5. Het huwelijk, een samenwerking met God
6. Het huwelijksleven, een weg van heiligheid
7. Huwelijk en eucharistie
8. Derde huwelijkszegen

Hier vind je de tekst van de lezing ‘Het huwelijk, een spiritueel avontuur. De rijkdommen van de liturgie van het huwelijk’ van Hélène Bricout
 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo