Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59

 

Met de jaren – Gelukkig en gelovig oud worden

Dit artikel van Ilse Cornu verscheen in juli-augustus 2012 in de rubriek 'Onderweg' van Don Bosco Vlaanderen, het tweemaandelijks tijdschrift van de beweging rond Don Bosco.
Met dank aan Don Bosco Vlaanderen voor de toelating om dit artikel hier ter beschikking te stellen.


Oud worden is de enige manier om lang te leven, zegt een volkswijsheid. Maar daarmee is de kous niet af. Ouder worden is vaak een ingrijpende verlieservaring op verschillende levensdomeinen. Niemand ontsnapt aan de geleidelijke impact van de tijd op geest, lichaam en relaties. De meeste senioren bieden echter behoorlijk wat weerwerk.

Bronnen van vreugde
Kinderen en kleinkinderen zijn voor vele senioren een blijvende bron van vreugde en zingeving. Niet weinigen verzetten bovendien bergen vrijwilligerswerk in sociale en culturele organisaties. Toch hangt gelukkig ouder worden niet zozeer af van veel prestaties, talrijke relaties en verre reizen, zelfs niet van goede gezondheidszorg, gunstige materiële levensomstandigheden, maatschappelijke waardering en integratie, alhoewel al deze facetten wel degelijk helpen. Vooral de wijze waarop je mentaal en emotioneel naar ouder worden kijkt, beïnvloedt de manier waarop je feitelijk ouder wordt.

Uitdaging
Optimaal ouder worden vraagt om de levenskunst om mogelijkheden en verlangens af te stellen op de eisen en beperkingen van de concrete levenssituatie. Zo kan de neerwaartse lijn van fysieke mogelijkheden gecounterd worden met een opgaande lijn van innerlijke vrijheid en levenswijsheid. Wie blijft zoeken naar groei en ontwikkeling in plaats van te focussen op een deficitbeeld van ouderdom, maakt een innerlijk transformatieproces door.

Loutering
Zinvol en gelukkig ouder worden is de vrucht van voorafgaande levensfasen. In het reine komen met je verleden is daarom een essentiële voorwaarde om gelouterd en sereen te kunnen voortleven op je oudere dag. Mét de jaren bots je namelijk niet alleen op de beperktheid van je levenstijd, maar word je ook doordringend geconfronteerd met de onvolkomenheid van je bestaan.
Vele ouderen dragen een stapeling van verlies met zich. Hoe kunnen mensen elkaar levenszin en levensvreugde aanreiken wanneer levensmoeheid als een sluier over hen heen dreigt te vallen? Wat betekenen geloof, hoop en liefde dan? Senioren ervaren hoe geluk en zingeving verder reiken dan hun eigen actieve inzet. Je ontvangt ze ook als een gunst.
Toegroeien naar innerlijke tevredenheid is een belangrijk spiritueel werk voor senioren. Jezelf aanvaarden en de pijnlijke kanten van het bestaan bewust doorleven en constructief verwerken, lukt beter wanneer je je geliefd en omringd voelt. Mensen die waarderend en met luisterende aandacht open staan voor het unieke levensverhaal van ouderen, kunnen hierbij een warme steun zijn. Wie erin slaagt een positieve levensbalans op te maken waarin conflicten en kwetsuren een plaats mogen krijgen, kan op een integere manier openstaan voor nieuwe situaties en nieuwe mensen. In plaats van te verzinken in wanhoop om wat voorgoed voorbij of voortaan onmogelijk is, staan senioren dan dieper in het leven hier en nu. Daardoor zijn ze voor hun geliefden een lichtbaken in een woelige zee. Ze hebben geleerd om te ontbolsteren: naar de kern van het leven gaan en achterlaten wat bijkomstig is. Mildheid en geduld zijn vruchten van wie gelouterd in het leven staat. Toch is die vruchtbaarheid rijker dan een zelf gecreëerde prestatie, het is een diepe kracht die boven jezelf uitgaat en waarin overgave centraal staat. Maar ook die overgave kun je niet tot een prestatie maken. Zoals je niet beschikt over je eigen oorsprong, zo beschik je ook niet over de voltooiing van je leven.

Anders geloven
De huidige generatie ouderen heeft veel veranderingen in geloof en kerkbeleving meegemaakt. Vroeger groeiden zij op in de besloten ruimte van een overwegend katholiek milieu, vandaag leven hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in een wereld van religieuze en culturele verscheidenheid waarin geloof en kerkgang verre van vanzelfsprekend zijn. Sommige senioren ervaren dit als een pijnlijk verlies. Toch blijft ook bij de jonge generaties een diepe hunker naar zinvolheid bestaan. De ervaring toont dat wie op jeugdige leeftijd op gelovige wijze werd aangesproken en omringd, beter beschermd is tegen zinverlies omdat hij geleerd heeft zijn leven in een ruimer kader te plaatsen. Ouderen kunnen hierin veel voor elkaar, voor de maatschappij en voor de Kerk betekenen. Ze zijn geloofsdragers van deze tijd: ze kunnen aan hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voorleven hoe geloven eerder een zaak is van het hart dan van het verstand. Ouder worden doet immers anders geloven. De innerlijke omgang met God verandert en geloofsvragen reiken verder dan dit leven. Senioren gaan zinvragen en geloof niet uit de weg, maar vullen ze wel veel vrijer in. Veelal houden ze vast aan het bidden, maar hebben ze problemen met geloofswaarheden en moraal.

Vragen over een leven na de dood duiken nu ook dringender op. Weten dat je met het laatste stuk van je leven bezig bent, kleurt alles wat je beleeft met een glans die voorheen niet mogelijk was. Wie zich geliefd, gezien en aanvaard weet door de Grond van het bestaan, kan zich beter met zijn unieke, beperkte en onvolkomen leven verzoenen: het leven is door God geschonken en draagt daarom zin in zichzelf, ondanks en dwars doorheen lijden, verlies en dood. Zoals je bent, weet je jezelf geborgen in Gods hand. Dat wisten ook de psalmisten uit het Oude Testament die hun gevoelens in vele toonaarden en intensiteiten uitschreeuwden. Gelovig ouder worden, betekent niet op eigen kracht terugplooien, maar de sprong van het vertrouwen wagen en je ook in onmacht en eindigheid toevertrouwen aan de Dragende Grond van alle Leven die over de grens van de dood heen reikt.

Ilse Cornu

Goed om te weten:
In 2010 verscheen bij Uitgeverij Halewijn het gelijknamige magazine 'Met de jaren – Gelukkig en gelovig oud worden'top

Initiatieven voor senioren

Op zoek naar een bezinningsweekend voor senioren? Of naar een initiatief rond de verdieping van de partnerrelatie voor gepensioneerde echtparen en koppels?
In Vlaanderen bestaan er enkele initiatieven.

ADEM-TOCHT

In 1962 werd in Frankrijk 'Vie Montante' gesticht. De beweging is nu in vele landen verspreid en wordt door leken gedragen. In Vlaanderen startte ze in 1975 onder de naam 'Gulden Leeftijd'. In het najaar van 2009 werd de naam gewijzigd naar ADEM-TOCHT.

ADEM-TOCHT richt zich als christelijk geïnspireerde vormings- en geloofsbeweging tot volwassenen die hun beroepsactiviteiten beëindigd hebben of over meer vrije tijd beschikken. ADEM-TOCHT wil zijn leden helpen om beter inzicht te krijgen in het geloof, om de geloofsbeleving te verdiepen, om dieper in te gaan op de fundamenten van de christelijke spiritualiteit en om religieuze bewogenheid in dienstbaar engagement om te zetten.

Dit gebeurt via gesprek en bezinning in 'kringen', die gewoonlijk uit een twintigtal leden bestaan. Elke kring wordt geleid door een leek-voorzit(s)ter, en zo mogelijk begeleid door een vaste geestelijk raadgever (die hiervoor door de groep gevraagd werd).
In de maandelijkse bijeenkomsten van deze kringen wordt telkens een thema besproken, dat aansluit bij het doel van de beweging. Deze thema's worden aangereikt in korte artikels in het tijdschrift 'ADEM-TOCHT', dat vijf keer op jaarbasis verschijnt.

Contactgegevens:

Voorzitter Eric Bruneel
Fazantenlaan 14
8450 Bredene
Tel. 05932 20 22
E-mail: bruneelerik@gmail.com

Naar de website van ADEM-TOCHT.

top

OKRA

OKRA is een beweging van, voor en met gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase. OKRA is een letterwoord dat staat voor een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging.

OKRA heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod voor 55-plussers met onder meer voordrachten, cursussen, kunstateliers, computeropleidingen, filmfora, taallessen, sportactiviteiten, leesclubs, hobbyclubs, toneelgroepen, samenzang, reizen, bedevaarten en initiatieven rond zingeving.

OKRA behartigt de belangen van 55-plussers door informatie en service te bieden omtrent pensioenen, zorgvoorzieningen, wonen, mobiliteit enzovoort.

OKRA wordt gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.

Meer informatie vind je via www.okra.be

Contactgegevens:

Bezoekadres:
OKRA
Haachtsesteenweg 579,
1030 Schaarbeek Brussel

Postadres:
OKRA
Postbus 40
1031 Brussel
Tel. 02 246 44 41
Fax. 02 246 44 42

 

top

NEOS – Netwerk van ondernemende senioren

Neos is een vereniging voor actieve senioren met een brede interesse.
Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren. De leden zijn voor ongeveer de helft gewezen zelfstandigen en voor de andere helft kaderleden, ambtenaren, bedienden, ...
Neos is ontstaan uit de middenstandsbeweging (zoals UNIZO en Markant) en heeft met deze organisaties nog steeds een hechte band.
Neos stond mee aan de wieg van het OOK, het Ouderen Overleg Komitee – Vlaamse Ouderenraad en is er sterk in vertegenwoordigd.

Op het programma van de 183 plaatselijke afdelingen (Neos-clubs) staan vooral ontmoeting, sport en ontspanning, cultuur, uitstappen en reizen.

Neos wordt gedragen door vrijwilligers. Een nationaal secretariaat met beroepskrachten ondersteunt de Neos-bestuursleden.

Meer informatie over Neos vind je op www.neosvzw.be

Contactgegevens:

Neos vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02 21 22 491
E-mail: info@neosvzw.be

www.neosvzw.be 

 

top

Bezinningsweekend voor senioren – MSC-Lekenbeweging

De MSC-Lekenbeweging 'Open Hart' organiseert jaarlijks een retraite voor senioren, in een opgewekte, blije sfeer.
De seniorenretraite 2016 vindt plaats van 16 tot 19 mei in Ter Dennen, Sint-Paulusdreef 8, 2390 Westmalle.

Deze retraite is ieder jaar een bron van grote vreugde: er is tijd voor vriendschap, voor inspirerende gebedsmomenten, voor doorleefde eucharistievieringen met veel zang, voor ontspannend en humoristisch samenzijn, voor heerlijke maaltijden, samen genoten, dit alles te midden van een prachtige natuur.

'Leven in balans' is het thema van de seniorenretraite van 2016.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

MSC-Lekenbeweging 'Open Hart'
Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
Tel. 016 46 80 47
E-mail: openhartmsc@skynet.be
http://msc-vlaanderen.blogspot.be/

Meer info over de MSC-Lekenbeweging vind je elders op deze website 

 

top

Midweek voor senioren koppels – Encounter Vlaanderen

  

Samen hebben we geschiedenis en toekomst
Een midweek voor senioren rond actief beminnen
Perspectief zoeken en vinden

Samen verder is een midweek voor gepensioneerde echtparen in een duurzame relatie. Het weekend nodigt uit om na te denken over de nieuwe levensfase waarin beide partners weer een hele dag samen zijn, over hun projecten en verlangens, hun tijdsinvulling en hun samen genieten.

De eerstvolgende weekends vinden plaats in Hoboken van 15 tot 17 november 2016, van 7 tot 9 maart 2017 en van 14 tot 16 november 2017.
Meer informatie via www.samennaarmeer.be 

 

top


Ouder worden als spirituele weg – audio-retraite


BiddenOnderweg.org lanceert op 1 oktober 2016 – de Internationale dag van de ouderen – Ouder worden als spirituele weg: een audio-retraite voor ouderen om de diepere dimensie van het bestaan levend te houden en vruchtbaar te maken; moeilijke vragen worden niet uit de weg gegaan.

De teksten zijn geschreven door Piet van Breemen sj (zelf 80+), specialist ignatiaanse spiritualiteit en wereldwijd gelezen auteur. 

Doelgroep: mensen in verschillende fasen van het ouder-worden, en mensen die veel met ouderen te maken hebben. Deze podcasts kunnen ook niet-ouderen helpen om meer begrip te krijgen voor wat ouderen doormaken.

Methode: zeven podcasts (tekst en muziek) van gemiddeld 15’ om na te denken en tot gebed te komen. Het accent ligt op het geloofsleven om zo de diepere dimensie van het bestaan levend te houden en vruchtbaar te maken. Ook moeilijke kanten van ouder-worden komen aan bod.

Thema’s: 1) dankbaarheid, 2) bezorgd-zijn, 3) nieuwe kansen waarnemen en benutten, 4) vruchtbaarheid, 5) vergeving schenken 6) en ontvangen 7) sterven. Er is een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

Meer info: klik hier voor meer uitleg door Piet van Breemen sj

Je kunt de podcasts beluisteren via biddenonderweg.org/ouderworden of downloaden op je smartphone of tablet via de App van Bidden Onderweg (iOS en Android).

Deze audio-retraite ‘Ouder worden als spirituele weg’ is een initiatief van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten

 

top

Publicaties

Met de jaren. Gelukkig en gelovig oud worden

Stijn Van den Bossche & Liselotte Anckaert (red.), Met de jaren. Gelukkig en gelovig oud worden, Halewijn, 2010, 80 pagina's, D/2010/5930/013 en ISBN 978-90-8528-152-8

'Oud worden is de enige manier om lang te leven', zegt een volkswijsheid. Maar daarmee is de kous niet af. Ouder worden betekent niet gewoon verder gaan met leven, maar ook geleidelijk anders omgaan met het leven. Deze levensfase kan zo een heel gelukkige tijd worden, al kent ze ook haar moeilijkheden en ongemakken.
Ouder worden doet ook anders geloven. De innerlijke omgang met God verandert. De tweede levenshelft roept vaker vragen op naar wat verder reikt dan dit leven. De huidige generatie ouderen heeft ook wel veel veranderingen in geloof en kerkbeleving meegemaakt. En wat met het geloof van je (klein)kinderen?

Over gelukkig en gelovig ouder worden gaat 'Met de jaren', het jongste magazine in een reeks rond universele zinvragen in dialoog met het christelijke geloof, dat uitgegeven wordt in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Naast een verkenning van wat ouder worden betekent in de levensloop en in de samenleving, gaan enkele bijdragen in op sleutels voor gelukkig ouder worden. Ook de seniorenorganisaties komen aan bod. Er wordt respectvol ingegaan op hoe christenen aankijken tegen het levenseinde, testament en erfenis incluis. Uitvoerig komt de partnerrelatie van ouder wordende mensen aan bod: het gerijpte huwelijk maar ook de rouw om het verlies van de partner, het alleen verder leven of een eventueel nieuw huwelijk. Ook de blik naar binnen en naar boven hoort bij het ouder worden. Het magazine behandelt thema's rond geloof en gebed, van het kijken naar heiligen tot de verdieping van eigen geloof en gebed, van 'wat hebben ze ons vroeger allemaal wijsgemaakt' tot je geloof delen met je kleinkinderen.

Dit magazine richt zich tot alle 60plussers die 'met de jaren' graag even stilstaan bij gelukkig en gelovig ouder worden. Het kost € 4 en is in België te koop via de liturgische centra en boekhandels of via www.halewijn.info

Met bijdragen van: Ria Grommen, Bea Cantillon, Edith Cardoen, Will Tura, Marinus Van den Berg, Marc Desmet, Bertrand De Clercq, André en Mieke Daemen-De Vadder, Joke Forceville-van Rossum, Irène Corsten, Felix en Lieve Deschuytter-Berquin, Piet van Breemen, Mgr. Joseph Lescrauwaet, zuster Maria Vandeputte, Mgr. Van den Berghe, Dries van den Akker, Herman Andriessen, Odilo Lechner, Liselotte Anckaert en Stijn Van den Bossche.

Meer info over het magazine vindt u op de microsite van Kerknet 

Tip:
Dit magazine is heel geschikt om mee te nemen als attentie bij een bezoekje, en als geschenk bij moeder- of vaderdag.

Goed om weten:
In deze reeks verschenen eerder 'Opnieuw geboren. Je kind laten dopen?' (2005, 2de druk in 2009), 'Licht aan de horizon. Over leven na de dood' (2006), 'Samen door het leven. Over relaties met toekomst' (2008) en 'Waarom toch? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden' (2009).

 

top

Ouder worden als geestelijke weg

Piet Van Breemen, Ouder worden als geestelijke weg, Carmelitana, 2010 (2e druk), ISBN: 978-90-766-7175-8

Oud worden is op de eerste plaats een gave, maar zonder twijfel ook een opgave. Piet Van Breemen, jezuïet en zelf inmiddels tachtig, reikt in dit boek hulp aan om zinvol om te gaan met het geestelijke aspect van het ouder worden. Hij richt zich daarbij zowel op ouderen zelf als op de mensen om hem heen. Voor wie het lukt om het oud worden werkelijk te aanvaarden, kan deze levensfase een verrijking zijn, ja zelf een genade: 'Leer ons onze dagen waarderen, dan verkrijgen wij een wijs hart' (Ps 90:12). Met dit boekje hoopt de auteur vele mensen te kunnen helpen om de niet altijd gemakkelijke eindfase van hun leven harmonisch en vruchtbaar te beleven.

top

 

 

Gelukkig ouder worden

A. Grün, Gelukkig ouder worden, Lannoo, 2008, ISBN: 978-90-599-5111-2

De bekende benedictijnermonnik Anselm Grün staat stil bij de uitdagingen van het ouder worden, aanvaarden, loslaten en zich verzoenen, en gaat na welke kansen deze kunnen bieden. De kerngedachte is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook nieuwe deugden zal ontdekken zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of aanvaardig.
Anselm Grün zelf pas zestig geworden, moedigt zijn lezers aan om bewust met het ouder worden om te gaan. Hij toont aan dat deze levensfase een spirituele tijd van groei en rijpheid kan zijn die nieuwe diepte geeft aan het leven.

 

 

top

Gelukkig en zinvol ouder worden

Tony Swinnen, Gelukkig en zinvol ouder worden, Lannoo, 2004, ISBN: 978-90-209-5134-9

Als huisarts met heel veel, ook ouder wordende, patiënten, weet Tony Swinnen als geen ander hoe belangrijk het is bewust om te gaan met het verouderingsproces. We leven allemaal alsmaar langer, maar grijpen we ook de kans om een gelukkige oude dag te beleven?
Heel wat ouder wordende mensen vereenzamen en worstelen met psychische problemen als depressie en levensmoeheid. Het is dan ook beter goed voorbereid je oude dag in te gaan.
In dit boek beschrijft dokter Swinnen hoe je kunt omgaan met verminderde fysieke en psychische mogelijkheden. Hij reikt tal van suggesties aan om bij te blijven in de maatschappij. Hij beschrijft hoe je je kunt engageren in het verenigingsleven, hoe je intiem kunt blijven met je partner, hoe je je bankzaken nu al goed kunt regelen om latere financiële zorgen te vermijden… Het zijn realistische en waardevolle adviezen om gelukkig ouder te worden.

 

top

Nooit te oud. Een lees- en luisterboek

Marinus Van den Berg, Nooit te oud. Een lees- en luisterboek, Ten Have, 2007, ISBN: 978-90-259-5770-4

Ouderdom kent zoveel gezichten als er mensen zijn. In dit lees- en luisterboek belicht Marinus Van den Berg verschillende kanten van het ouder-worden: verlieservaringen zijn onvermijdelijk, maar de vrijheid van de ouderdom geeft vaak ook kansen die jongere mensen missen.
De teksten van dit boek zijn geschikt om alleen te beluisteren, maar ook om er met anderen over te praten. Samen delen kan de last verlichten of herkenning geven. Marinus Van den Berg spreekt over thema's als verlies (van vrienden, een partner, kinderen, je huis, …) loslaten, vrijheid, vriendschap, genieten, vieren en geloven.
De prozateksten worden gelardeerd met gedichten en muziek, die ruimte geven voor eigen gedachten.

 

top

Levens lopen anders. Over actief ouder worden

Moerenhout M., Demeester L. & Sierens (Red.), Levens lopen anders. Over actief ouder worden, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2013.

Vandaag verloopt het leven anders dan honderd jaar geleden: we leven langer, doorgaans in een betere gezondheid en de levensloop is anders. De bevolking vergrijst. Deze vergrijzing roept vragen op. Vormen ouderen in deze veranderende samenleving alleen een kostenpost? Of kunnen zij een zinvolle bijdrage leveren?

Het antwoord op deze uitdagingen is actief ouder worden: oudere werknemers stimuleren langer te werken, de sociale uitsluiting van ouderen terugdringen en hun gezondheid verbeteren.

De Vlaamse Ouderenraad confronteert in dit boek zijn visie op actief ouder worden met de bevindingen van diverse wetenschappers. De Vlaamse Ouderenraad wil op die manier aanzetten tot discussie over goed ouder worden en het ouderenbeleid in het vergrijzende Vlaanderen.

Dit boek is bedoeld voor de ouderen zelf, maar ook voor mantelzorgers, voor wie met en voor ouderen werkt, voor verantwoordelijken voor het ouderenbeleid. En eigenlijk voor iedereen, jongeren en ouderen. Leven is ouder worden.

Meer informatie via Uitgeverij Garant 

Inhoudsopgave

top

Gebeden - gedichten rond oud(er) worden

Lof van de ouderdom

Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt heeft
zonder je wantrouwig te maken.

Gelukkig ben je als je dwaasheden getrotseerd hebt
zonder hard te worden.

Gelukkig ben je als je het klagen gelaten hebt
zonder bitter te worden.

Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden
zonder een mens uit het verleden te zijn.

Gelukkig ben je als je de kleinkinderen leert van God te houden
zonder hen dreigend aan te porren.

Gelukkig ben je als je van je zonen houdt
zonder je schoondochters te kwetsen.

Gelukkig ben je als je niet van het verleden leeft
maar van de toekomst die God je schenkt.

Verheug je! Je zult het rijk der hemelen bezitten.

Gerhard Eberts

Uit: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw, Averbode, 2008, p. 274. top

Geleefd leven

Ouder worden o God,

het is ook armer worden,
steeds minder leven
ligt nog vóór je.

Armer. Maar ook rijker.
Rijker aan ervaringen,

ervaringen van vreugde,
ervaringen van verdriet,

ervaringen van vriendschap,
van liefde, van geloof,
ervaringen met U.

Armer. Maar ook rijker,
zoveel rijker.
Rijker aan geleefd leven.

Leven
dat niet ongezegend bleef.

God, hoe moet ik U danken?
Wéér een jaar.
Prijzenswaard zijt Gij.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 162. top

Niet zonder toekomst

Wel word ik ouder, steeds ouder,
wel krimpen mijn mogelijkheden,
wordt mijn wereld kleiner en kleiner.

Maar ook groter, steeds groter.
Hoger en hoger, dieper en dieper.

Steeds meer geschiedenis –
Met mensen, geliefden, vrienden,
geschiedenis met deze aarde.

O God,
steeds meer geschiedenis met U.
Niet zonder toekomst ben ik.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 173. top

Betekenis

Wat ik zo hoop o God –

dat mijn betekenis voor U
niet afneemt.

Zoveel moet ik uit handen geven,
ach, welke rol speel ik nog?

Maar God,
dat ik tot het laatste
in gesprek blijf met U,

de lofzang gaande mag houden,
mag hongeren naar gerechtigheid,
mag dromen van vrede.

Dat ik tot het laatste
iets mag doen aan liefde –
liefde die eeuwig is.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 174. top

Als een boom

Ouder en ouder worden –
zoals een boom
ouder en ouder wordt.

Op steeds betere voet
met de aarde,
steeds vertrouwder
met weer en wind,

steeds meer op de hoogte
van de hemel.

Als een boom o God.
Standvastig en onverdeeld
uw mens zijn,

seizoen na seizoen uw mens.

En word ik geveld,
ik sta weer op.

Eenmaal door U geplant,
Voorgoed door U geplant.

Word ik geveld,
ik bloei op
in uw eeuwige zomer. 

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 175.  top

Pastoraat in de ouderenzorg

Warme zorg

Warme zorg is een kort filmpje van TVZorg, opgenomen in het woonzorgcentrum Vincenthove in Roeselare. Met een getuigenis van de pastor.

Bron: www.tvzorg.beJe kunt er deze video in hoge kwaliteit downloaden.

top

Iets om naar uit te kijken – videofilmpje over de laatste levensfase

Bron: www.tvzorg.beJe kunt er deze video in hoge kwaliteit downloaden.

Dat de laatste jaren van het leven nog rijk en zinvol zijn, is waar de zorg in Sint Vincentius in Kortrijk om draait. Eveline is woonzorgcoördinator en draagt de visie van gastvrijheid uit naar bewoners en medewerkers. Ze neemt ons mee naar Denise, een blinde dame die uitlegt waarom ze gelukkig is. Linus vertelt vanuit zijn christelijke inspiratie hoe de werkelijkheid over levenseinde en euthanasie anders is dan we soms denken. Een filmpje over toekomst.

Luik op de Elisabeth website over pastoraat in de ouderenzorg

Op de Elisabeth website staat een luik over pastoraat in de ouderenzorgtop

Nuttige adressen en linken

Ademtocht

www.okra.be

www.neosvzw.be

http://msc-vlaanderen.blogspot.be/

www.vlaamse-ouderenraad.be

www.ouderenweek.be

www.seniorennet.be

www.dementie.be

www.onthoumens.be

www.omgaanmetdementie.be

www.alzheimerliga.be

www.weduwenenweduwnaars.be

www.samennaarmeer.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo