Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:55

  

Bij relatiemoeilijkheden of huwelijksproblemen kan het deugddoend en verhelderend zijn om hierover in vertrouwen te spreken met iemand die luistert en ondersteuning biedt om klaarheid in de eigen situatie te brengen.

Wie met vragen en/of moeilijkheden rond de eigen relatie zit en nood heeft aan een pastoraal gesprek, kan contact opnemen met de diensten voor gezinspastoraal. Gezinspastoraal helpt dan zoeken naar iemand bij wie men op verhaal kan komen.
Het kan daarbij gaan om persoonlijke begeleiding in een pastorale context, of om een meer professionele vorm van hulpverlening vanuit een gelovige bewogenheid.

 top


Aandacht voor duurzame relaties – Voorbij de romantiek van Valentijn

In de aanloop naar Valentijn kunnen we er niet naast kijken: etalages worden versierd met hartvormen in alle maten. De commerce laat de romantiek op volle toeren draaien.
Natuurlijk mag romantiek, in de brede zin van het woord, haar plaats hebben binnen een relatie, maar dat heeft weinig te maken met het commerciële avontuur dat het feest van Sint-Valentijn geworden is.

Mensen worden niet geholpen door de idealisering en overromantisering van relaties, want dat legt de druk op het 'perfect-zijn' van de eigen relatie dermate hoog. Omdat koppels gebaat zijn met realistische verwachtingen omtrent de eigen relatie – partners kunnen nu eenmaal niet ‘alles’ voor elkaar zijn – organiseren de diensten voor gezinspastoraal, IDGP en andere organisaties en bewegingen in de kerk initiatieven rond relatievorming en -verdieping, waar inzichten en handvatten aangereikt worden om relaties te versterken en te inspireren. Niet vertrekkend vanuit het onbereikbare ideaal van de perfectie, maar vanuit de realiteit van het samenleven ‘in goede en kwade dagen’. Deze initiatieven zijn, samen met andere initiatieven voor gezinnen, te vinden in de online activiteitenkalender van deze website.

Liefde ingebed – Bakens voor een duurzame relatie – boek en werkmap

In 2009 verscheen op initiatief en met medewerking van IDGP en de diocesane diensten voor gezinspastoraal het boek ‘Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie’ (Karlijn Demasure, Halewijn, 2009). Het boek vertrekt van enkele Bijbelse geboden en verboden en geeft aan wat ze kunnen betekenen voor de uitbouw van een duurzame relatie voor mensen van vandaag, ook voor wie niet onmiddellijk een huwelijk voor ogen heeft. Dit boek is te koop bij IDPG, Halewijn en in de liturgische centra en boekhandels.

Met de werkmap ‘Liefde ingebed’ vertaalde IDGP de inhoud van dit boek naar concreet uitgewerkte impulsen en werkvormen. Deze werkmap is vrij beschikbaar op onze website. top 

 


Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag – brochure en werkmap

In september 2011 verscheen ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’, een nieuwe brochure over de betekenis van het sacrament van het huwelijk voor het leven van elke dag (IDGP, Licap, 2011). Ze is te koop bij Licap en in de liturgische centra en boekhandels.

Ook bij deze publicatie werd een gelijknamige werkmap samengesteld. Ze bevat ruim dertig aanzetten om over de betekenis en beleving van het sacrament van het huwelijk te spreken en er rond te werken. De werkvormen zijn zo opgesteld dat ze de dialoog binnen het koppel bevorderen en verdiepen. De werkmap is vrij beschikbaar op onze website. 

Hier vind je informatie over andere publicaties rond ‘duurzame relaties – huwelijk’ top


Interessant beeldmateriaal rond 'Samen door het leven' – heel bruikbaar in de huwelijksvoorbereiding

Op de webpagina ‘Beeldmateriaal – videofilmpjes’ vind je korte videofilmpjes rond aspecten van 'Samen door het leven'. Telkens met enkele vragen als aanzet voor gesprek. Heel bruikbaar in de huwelijksvoorbereiding.

Naar de webpagina ‘Beeldmateriaal – videofilmpjes’ top


Aandacht geven aan gehuwden en koppels in een duurzame relatie – suggesties voor parochies

 • Een jaarlijks ontmoetingsmoment voor de jonggehuwden van bijvoorbeeld de laatste drie jaren. Ook de koppels die gaan trouwen, kunnen hierop uitgenodigd worden.
  Er zijn diverse mogelijkheden: al dan niet gekoppeld aan de zondagsviering rond het feest van Sint-Valentijn, al dan niet met een inhoudelijke aanzet en kansen tot uitwisseling in groep, al dan niet samen met andere parochies van de federatie, de pastorale eenheid (zone) of het dekenaat, …
   
 • De zondagsviering voor of na Sint-Valentijn biedt een goede gelegenheid om een koppeltje dat gaat trouwen of een echtpaar te laten getuigen over hun keuze voor of hun beleving van het huwelijk, of om in de homilie te spreken over het belang van een duurzame relatie en over de eigen waarde en betekenis van het huwelijk.
  Met een voorbede voor mensen die zich voorbereiden op een huwelijk en voor gehuwden, met een voorbede voor mensen die met moeilijkheden in hun relatie geconfronteerd worden, of die lijden onder een relatiebreuk of echtscheiding.

Voor jonge mensen die toeleven naar hun huwelijk,
voor alle gehuwden,
dat hun liefde steeds rijker mag worden aan inzicht en fijngevoeligheid.
Laten wij bidden.

Voor allen voor wie het samenleven moeilijk geworden is,
dat de Heer hun geest en hun hart ruim en ontvankelijk mag maken voor elkaar.
Laten wij bidden.

 • Een bijdrage op de lokale bladzijden van Kerk&leven, met een getuigenis van een koppel dat gaat trouwen, of van een echtpaar dat een huwelijksjubileum viert of dat al vele jaren lief en leed deelt in goede en kwade dagen, …
   
 • De huwelijksverjaardagen van jonggehuwden en huwelijksjubilarissen zijn kansen om koppels en gezinnen te waarderen en te inspireren, bijvoorbeeld met een kaartje met gelukwensen en een inspirerende gedachte.
  Tip: het persoonlijk afgeven van het kaartje met gelukwensen (en een gebed, gedicht, spreuk, ...) biedt de gelegenheid om vanuit de geloofsgemeenschap contact te leggen of te houden met jonge gezinnen. Het is een relatief kleine taak voor mensen die zich graag engageren in de parochie, maar die geen groot engagement kunnen opnemen. 
   
 • Koppels en gezinnen informeren over initiatieven rond ‘relatie – huwelijk – gezin’ buiten de eigen parochiegrenzen.
  Tip: ideetjes over hoe je als geloofsgemeenschap kan doorverwijzen naar het aanbod voor koppels en gezinnen elders vind je via deze link.
  Tip: een aantal initiatieven vind je in de online activiteitenkalender van deze website.
   
 • Koppels die gaan trouwen een geschenk namens de geloofsgemeenschap aanbieden: bijvoorbeeld de brochure ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’, of het magazine ‘Samen door het leven. Over relaties met toekomst’, …
   
 • Ter inspiratie:
  'Liefde voorbij Valentijn', een artikel van Nicole Lehoucq over hoe parochies geliefden in de kijker plaatsen (Bron: Kerk&leven van 6 februari 2013).
  'Valentijn en de tempelstroom', een artikel van Lieve Wouters met een interview van Katie Velghe (IDGP) en Hermine Milgram-Weinreb (Bron Kerk&leven van 4 februari 2015) top


In de kijker: Hoe commercialiseerbaar is de liefde?

“Hoe commercialiseerbaar is de liefde?” Over dit thema werd in 2003 een ‘in de kijker’ samengesteld op de Thomas-website, met achtergrondinformatie, lesimpulsen en didactische suggesties bij Valentijn. Dit dossier biedt interessant materiaal om ook thuis in het gezin en onder vrienden in gesprek te gaan over liefde en duurzame relaties.
Hier vind je een rechtstreekse link naar 'Hoe commercialiseerbaar is de liefde?'  top


Terugblik op de voordracht 'In goede en kwade dagen' van Alfons Vansteenwegen

In de adventsreeks ‘Viermaal stilvallen’ in Keerbergen was Alfons Vansteenwegen op 21 december 2010 uitgenodigd om te spreken over ‘In goede en kwade dagen’. Het werd een boeiende voordracht over verschillen tussen partners in een realistische samenleefrelatie. Alfons Vansteenwegen kruidde zijn verhaal met vele herkenbare, levensechte en vaak grappige anekdoten uit het dagelijkse wel en wee van een samenleefrelatie.
In het lentenummer 2011 van Rondom Gezin verscheen een terugblik op de voordracht 'In goede en kwade dagen'. top


Dossier 'Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’ in Tertio van 27 maart 2013

In Tertio nr. 685-686 van 27 maart 2013 verscheen het dossier ‘Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’.
In dit dossier van Emmanuel Van Lierde komen Ilse Cornu, Aldegonde Brenninkmeijer, Hans Van Crombrugge en André en Mieke Daemen-De Vadder aan het woord. Ze spreken elk vanuit hun expertise en ervaringen over hoe je de kansen op een geslaagd en gelukkig huwelijksleven vergroot.

Naar het dossier ‘Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’ in Tertio van 27 maart 2013

 

www.tertio.be  top


Samenleving gebaat bij duurzame partnerrelaties – opiniestuk

In Tertio 701-702 van 13 juli 2013 verscheen in de rubriek ‘De mening van …’ (p. 10-11) het opiniestuk van Hilde Pex over duurzame partnerrelaties.
‘Samenleving gebaat bij duurzame partnerrelaties’ werd overgenomen door RKnieuws.net.

Naar het opiniestuk ‘Samenleving gebaat bij duurzame partnerrelaties’ op de website van RKnieuws.net  top


Met Gods ogen. Een andere kijk op trouwe liefde

Als je verliefd bent, lijkt de hele wereld rooskleurig. En dat geldt zeker voor de geliefde zelf. Waar je anders misschien een gewone sterveling zou zien, zie je plots een unieke en buitengewone persoon. De kromme neus wordt opeens schattig bevonden, de slordigheid geeft blijk van een creatieve of rebelse geest en voor het opvliegende karakter worden meteen de omstandigheden of andere boosdoeners verantwoordelijk gesteld. Dat je een omfloerste blik en daarmee een verkeerd beeld van de werkelijkheid zou hebben, komt helemaal niet in je op. Het zijn enkel derden, de ouders, broers of zussen en vrienden die je daarop attent maken: “Wacht maar tot de schellen je van de ogen vallen!”

Maar gewoonlijk duurt deze zinsverbijstering niet al te lang. Ook de geliefden zelf beseffen na een tijd dat het betoverde beeld dat men van de andere had stilaan verbleekt. Maar wat moet je dan doen: moet je blijven vasthouden aan het oorspronkelijke, ideale beeld – of moet je je kijk bijstellen? Normalerwijze kiezen we voor de tweede optie. Zoals onze vrienden en familie geraken ook wij er stilaan van overtuigd dat we na een tijd beter en helderder zien dan in het prille begin van de liefde. “Nu weet ik hoe hij/zij werkelijk is!” Maar wat als dit niet klopt? Wat als we nu helemaal niet beter, maar integendeel minder goed zien dan voordien? Het zou toch kunnen dat we de vele negatieve kanten die we nu bij de andere ervaren evenzeer of zelfs nog meer uitvergroten dan de schoonheid en lieflijkheid die de verliefdheid ons toen voorspiegelde?

We gaan er gewoonlijk van uit dat de verliefdheid de andere beter voorstelt dan hij of zij 'in werkelijkheid' is. Maar misschien draait het allemaal niet zozeer om de 'objectieve' waarde van de andere maar veeleer om de manier waarop we naar hem of haar kijken. In dat geval zouden verliefden iets heel belangrijks beseffen omtrent Gods liefde voor de mens. Want ook God bemint niet op basis van wat iemand is of voorstelt. Hij maakt iemand allereerst beminnelijk door de manier waarop hij naar hem of haar kijkt. Net zoals verliefden dat doen.

Misschien moeten we op die manier, als het ware met Gods ogen, naar trouwe en duurzame liefde kijken, ook nadat de vurige verliefdheid uitgedoofd is. Trouw is dan niet meer hetgeen dat in de plaats komt wanneer en omdat de aanvankelijke liefde verdwenen is. Trouw betekent dan veeleer trouw blijven aan het oorspronkelijke beeld van de partner, hoe verbleekt het ook moge zijn door de sleur van het alledaagse samenleven. Als we blijven kiezen voor de eerste, verliefde blik dan zal de glans van toen ooit en telkens weer opnieuw oplichten.

Thomas Knieps-Port le Roi

'Met Gods ogen. Een andere kijk op trouwe liefde' verscheen in Zeg maar K – 14 – mei 2013, p. 4. 


 

 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo