Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:53

 

Praktische wegwijzer ‘Trouwen voor de Kerk’ (pdf – boekjesversie)
(printen in landscape en recto-verso)

Praktische wegwijzer ‘Trouwen voor de Kerk’ (pdf – leesversie)
 


Trouwen voor de Kerk in vier stappen

De voorbereiding op een kerkelijk huwelijk verloopt niet overal op dezelfde manier, maar algemeen kun je deze vier stappen onderscheiden.


1. De aanvraag

De aanvraag tot het huwelijk stellen jullie bij voorkeur, en indien mogelijk, ongeveer één jaar voor de geplande huwelijksdatum. Jullie nemen hiervoor contact op met de pastoor, het secretariaat of de contactpersoon van de parochie(s) waar jullie wonen, ook als jullie willen huwen in een andere parochie.

Via www.kerknet.be vind je de contactgegevens. In de linkerkolom van de startpagina kun je onder 'uw parochie' je postcode intikken.


2. Het onthaal

Jullie worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de pastoor, de diaken of een onthaalkoppel. Jullie krijgen dan informatie over de administratieve zaken die nodig zijn om het huwelijksdossier op te stellen en jullie vernemen meer over de verdere voorbereiding zoals het plaatselijke vormingsaanbod en de ondertrouw.
Als jullie in een andere parochie willen trouwen of het huwelijk door een bevriend priester of diaken willen laten inzegenen, dan brengen jullie dit al ter sprake.

Jullie huwelijksdossier bevat naast de datum en de plaats van het huwelijk ook de administratieve gegevens en doopbewijzen. Om het doopbewijs te kunnen opvragen, zijn de gegevens nodig van de parochie waar je gedoopt bent.
Als je ouders een trouwboekje hebben, vind je daarin de datum en plaats van je doopsel. Als ze geen trouwboekje hebben, informeer je best al bij hen naar waar zij woonden toen ze je lieten dopen en hoe oud je toen was.


3. Het vormingsaanbod

Trouwen voor de Kerk betekent dat je je ook innerlijk voorbereidt op deze bijzondere dag en deelneemt aan een initiatief van huwelijksvoorbereiding ter plaatse of elders in het bisdom. Het kan gaan om enkele avonden, een hele dag of een weekend. Elke werking legt eigen accenten.

Gewoonlijk komen verscheidene thema’s aan bod zoals de relatie, het verloop van de huwelijksviering en de betekenis van het sacrament van het huwelijk voor het leven van elke dag. Dit gebeurt meestal via een inleiding op het thema en een getuigenis van een gehuwd koppel. Met z’n tweeën kunnen jullie het thema op je eigen relatie en leven toepassen en er met elkaar over praten. Soms is er ook uitwisseling in groepsverband, waarbij je zelf bepaalt wat je in de groep deelt. Op sommige plaatsen is er ook gelegenheid om uit te wisselen met andere koppels, bijvoorbeeld tijdens een ontmoetingsmoment voor of na een eucharistieviering.
Voor velen betekent dit een frisse, nieuwe en uitdagende kijk op het huwelijk- en geloofsleven.

De parochie of de voorganger die je huwelijk inzegent, kan je informeren over de mogelijkheden.
Je vindt de meeste initiatieven en plaatselijke werkingen ook via deze link.

 


Zes maanden voor de huwelijksdatum maken jullie met de voorganger in de huwelijksviering een afspraak voor de ondertrouw. Het is een gesprek waarin jullie stilstaan bij jullie relatie, bij jullie keuze om voor de Kerk te trouwen en bij wat dit betekent voor jullie verdere leven.

 

4. De ondertrouw

Jullie overleggen dan ook met de voorganger over het verloop van de huwelijksviering.
Het huwelijksdossier wordt verder in orde gebracht.  top

De huwelijksviering

 


Een mooie viering opent het hart om Gods liefde te ervaren, met gebaren en tekens, met woorden en stiltes: de besprenkeling met doopwater, de processiegang, het beluisteren van de Bijbellezingen, het uitspreken van de trouwbelofte, het zegenen en overreiken van de ringen, het aanbrengen van de gaven, de handoplegging met het gebed om Gods Geest tijdens de huwelijkszegen, …

Het uitspreken van de trouwbelofte is een sterk moment, waarbij trouwers vaak ervaren dat hun keuze voor elkaar en voor het huwelijk hen overstijgt en verwijst naar een Liefde die groter is.

De woorden, gebaren, riten en symbolen in de viering zijn een geschenk dat trouwers mogen ontvangen. Dat ze dit alles niet zelf hoeven te ‘maken’, is een verademing te midden van alle voorbereidingen.
 

 


Waar en wanneer?

Het huwelijk wordt gevierd in een kerk, en soms in een publieke kapel. In de regel vindt de huwelijksviering plaats in de parochiekerk van de bruid of de bruidegom.
Trouwen in een andere kerk kan. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor. Hij vermeldt dit in het huwelijksdossier.

Het huwelijk vindt plaats op een zaterdag of een weekdag. Op zon- en feestdagen worden geen huwelijken ingezegend.

De kostprijs bedraagt ongeveer € 250.


Wie zegent het huwelijk in?

De pastoor of diaken van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering. Het is mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen door een bevriend priester of diaken. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor. Hij vermeldt dit in het huwelijksdossier.


Hoe wordt de viering samengesteld?

De grote lijnen van een huwelijksviering – de structuur, de riten en enkele gebeden – liggen vast.

Je vindt hierover meer informatie via deze link


Het is belangrijk dat jullie tijdig met de voorganger in de huwelijksviering van gedachten wisselen over de gekozen Bijbelteksten, liederen en gebeden. Laat de definitieve versie van je huwelijksviering minimum een maand voor de viering door de voorganger nalezen, en laat de boekjes pas drukken na zijn goedkeuring.Jullie kunnen persoonlijke accenten in de viering leggen door de keuze van de Bijbellezingen, de liturgische liederen, de intenties van de voorbede, een symbool, een koor of muzikant, … Ze geven de viering een persoonlijke toets.


Welke teksten worden gelezen?

De lezingen in de huwelijksviering komen uit de Bijbel. In de Bijbel beluisteren we het Woord van God. Het zijn teksten die uitdrukken hoe mensen Gods liefde hebben ervaren en hoe ze vanuit die ervaring vorm en invulling hebben gegeven aan hun leven.

Aanzetten voor het vinden en kiezen van Bijbelteksten zijn te vinden via deze link


Met of zonder eucharistie?

De huwelijksritus vindt gewoonlijk plaats in een viering met eucharistie, omdat er een nauwe band is tussen de betekenis van het huwelijk en de betekenis van de eucharistie. In de eucharistie – in de tekenen van brood en wijn – gedenken we Jezus Christus, die zijn hele leven bleef liefhebben, ook in de moeilijkste omstandigheden. In brood en wijn komt Hij aanwezig en geeft Hij zichzelf aan mensen. Ook gehuwden zijn geroepen om zich aan elkaar te geven naar het voorbeeld van Jezus.

Als jullie voorkeur uitgaat naar een viering zonder eucharistie, bijvoorbeeld omdat er grote verschillen tussen jullie beiden zijn wat geloofsbeleving en kerkpraktijk betreft of omdat je familie en vrienden niet vertrouwd zijn met het regelmatig vieren van de eucharistie, dan kunnen jullie dit met de pastoor bespreken.


Hoeveel getuigen zijn er?

Naast de voorganger, die namens de kerkgemeenschap de officiële getuige van jullie jawoord is, zijn er nog twee getuigen die jullie zelf kiezen. Dat kunnen zowel familieleden zijn als vrienden met wie jullie een goede vertrouwensband hebben.


Wie ondertekent het huwelijksregister?

Jullie ondertekenen aan het einde van de huwelijksritus het huwelijksregister, samen met de twee getuigen en de voorganger.
De pastoor van de parochie stuurt een kennisgeving van je huwelijk naar de parochie waar je doopsel is ingeschreven.


En wat met praktische afspraken over bloemen, muziek, …?

Vraag tijdig bij de pastoor na wie de contactpersoon is voor de praktische afspraken over het schikken van de kerk: bloemen, voorbehouden plaatsen, een koor of muzikant, … Spreek tijdig mensen aan om een tekst te lezen in de viering. Bezorg de tekst van je viering vooraf ook aan het koor of de muzikanten. top

Meer weten?

Wat als je trouwt met iemand die niet gelooft of andersgelovig is? Moet je gevormd zijn om kerkelijk te kunnen trouwen? Kun je na een echtscheiding hertrouwen voor de Kerk? Als je bewust geen kinderen wilt, is je huwelijk dan geldig? Mag je je huwelijk laten inzegenen door een voorganger en op een plaats die je zelf kiest? …

Hier vind je aanzetten van antwoord op deze en andere veelgestelde vragen. top

Meer lezen?

Wil je meer weten over het huwelijkssacrament, over de betekenis ervan voor het leven van elke dag, of over de trouwbelofte? Dan is de brochure ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ een aanrader.

Hier vind je meer informatie over deze brochure en over een bijbehorende werkmap met aanzetten om er onder jullie tweeën over te spreken.

In het boek ‘Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie’ komen thema’s aan bod zoals tederheid en seksualiteit, eerlijkheid en vertrouwen, jaloezie, vergeving, eigenheid en verschil, …

Meer informatie over dit boek en over een werkmap met werkvormen en aanzetten om erover onder jullie tweeën van gedachten te wisselen.

Meer informatie over boeken, brochures, werkmappen en artikels over het huwelijk en de huwelijksviering top

En na de huwelijksdag?

Je spreekt je jawoord plechtig uit in de huwelijksviering, maar je huwt elkaar dag na dag, in het ‘er zijn voor elkaar’ in goede en kwade dagen.
Regelmatig bewust tijd maken voor elkaar en samen stilstaan bij wat in je omgaat, geeft zuurstof aan je huwelijksleven. Net zoals ontmoetingen met andere gehuwden en gezinnen in je parochie of elders, tijdens bijvoorbeeld vormingsmomenten, gezinsvakantiedagen in een abdij of een weekend rond relatieverdieping.

Je vindt informatie over dergelijke initiatieven in de activiteitenkalender van de website Gezinspastoraaltop

Het huwelijkssacrament in een notendop
 


God is Liefde – het is de kern van het christelijk geloof. God verlangt ernaar om mensen te laten delen in Zijn liefde. Heel de Bijbel getuigt ervan hoe mensen door de eeuwen heen Gods liefde ervaren en beantwoord hebben, met vallen en opstaan. In de ontmoeting met Jezus mochten mensen ervaren dat God een nabije en trouwe God is.
Ook nu ervaren mensen Gods liefde doorheen de gebeurtenissen in hun leven, in de ontmoetingen met anderen en met Jezus Christus, in de vriendschap tussen mensen, in gebed en in vieringen, … Ze ervaren Gods liefde heel bijzonder wanneer twee mensen het wagen om zich voor het leven te engageren: uit vrije wil, exclusief, trouw, met openheid voor kinderen, vanuit het geloof dat God zelf de bron is van hun liefde, Degene die hun liefde kracht en dynamiek geeft, de oorsprong en het doel ervan, Degene die mee op weg gaat.

Dat God met gehuwden op weg gaat en aanwezig is in hun dagelijkse jawoord is de diepste betekenis van het huwelijkssacrament. Man en vrouw zijn beeld van Gods liefde.
 

 

Wil je meer weten over het huwelijkssacrament, over de betekenis ervan voor het leven van elke dag, of over de trouwbelofte? Dan is de brochure ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ een aanrader.

Meer informatie over deze brochure over het huwelijkssacrament en over een bijbehorende werkmap met aanzetten om er onder jullie tweeën over te spreken. top

Meer informatie – Contactgegevens

www.trouwenvoordekerk.be

Voor meer informatie over de huwelijksvoorbereiding of voor een antwoord op je vragen kun je altijd contact opnemen met:

 • de pastoor van je parochie
  Zijn contactgegevens vind je via www.kerknet.be
  In de linkerkolom van de startpagina kun je onder ‘Uw parochie’ je postcode intikken.
   
 • de diensten voor gezinspastoraal in de bisdommen
  Zij ondersteunen de plaatselijke werkingen voor kerkelijke huwelijksvoorbereiding.
  Hier vind je hun contactgegevens
   
 • de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw (IDGP)
  Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
  3000 Leuven
  Tel. 016 32 84 30
  E-mail: IDGP@kerknet.be
  www.gezinspastoraal.be

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo