Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:53

Heeft het christelijke geloof de mens van nu nog iets te vertellen?
Wat houdt geloven in?
Waar heeft het zijn bronnen?
Wat betekent het voor het leven van alledag?


Wie meer wil weten over het christelijke geloof,
wie wil groeien in geloof,
wie de draad opnieuw wil opnemen of versterken, ...
– bijvoorbeeld naar aanleiding van een huwelijk of het doopsel, de eerste communie of het vormsel van een kind –
kan hiervoor aanzetten en informatie vinden in boeken en brochures.

Hieronder vind je enkele toegankelijke publicaties, die een goede initiatie bieden in het christelijke geloof, of die tot geloofsverdieping of gebed uitnodigen.
In de liturgische centra en boekhandels vind je een uitgebreid aanbod.

Je vindt hieronder ook enkele gebeden en gedichten over 'geloven', en interessante websites met info over vormingsmogelijkheden.

 


Boeken en brochures over de inhoud van het geloof

 


Met een naam en een gezicht

CCV in het bisdom Gent, Met een naam en een gezicht. Dynamiek van het Bijbelse geloof, Antwerpen, Halewijn, 2016.

Een cultuur waarin de Bijbel een gesloten boek lijkt, biedt een gunstige gelegenheid om zelf de schoonheid van het Bijbelse geloof te herontdekken. Aanvankelijk lijken de Bijbelse verhalen raadselachtige teksten die niet erg toegankelijk zijn. Maar wie een stap doet, stoot algauw op een eigen beweging vanuit de tekst. In de Schriften spreekt er Iemand anders, die zelf de lezers tegemoet komt. Iemand, die blijkbaar al eerder contact zocht. Vanuit die dynamiek verkent dit boek de Schrift. Wie in deze leesmethode thuiskomt, zal er de vruchten van plukken, zowel bij de persoonlijke lectuur van de Bijbel als bij het beluisteren van Gods Woord in de liturgie. De Bijbelse verkenningen in dit boek leggen de klemtoon op Gods initiatief en relativeren overtrokken religieuze inspanningen. Ze kunnen daarom gidsen in een tijd van grote kerkelijke veranderingen. Die Bijbelse inspiratie voor vandaag komt ter sprake in de slotbeschouwing van bisschop Luc Van Looy.

Meer informatie via uitgeverij Halewijn

 

 

 

 

Geloof onder woorden. Katholiek basisboek voor volwassenen

Geloof onder woorden. Katholiek basisboek voor volwassenen,'s-Hertogenbosch/Mechelen, KBS Uitgeverij, 2009, ISBN 978 90 6173 109 2
Dit boek gaat in op de basisbegrippen van katholiek geloof en leven: de Bijbel als woord van God, Jezus Christus, het evangelie, het menselijk leven met zijn geluk en ongeluk, goed en kwaad. Ook uitingsvormen van de kerkelijke traditie komen aan bod. En haar visioen: de hoop op een nieuwe wereld. Deze onderwerpen worden belicht vanuit hun bijbelse oorsprong.

Geloof onder woorden is geschikt voor zelfstudie, voor geloofsgesprek en catechumenaat.

Bestelinfo

 

 

 

Wat christenen geloven

Jef De Schepper, Wat christenen geloven, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2006, ISBN: 90 209 6639 1

Wat christenen geloven biedt een kennismaking met of herbronning van het christelijke geloof: de inspiratie en de bronnen van het christendom, de geloofsinhouden, de verschillen die er zijn tussen christenen, maar ook wat alle christenen gemeen hebben: hun levensvisie, hun organisaties, hun symbolen en rituelen, ...

Wat christenen geloven besteedt vooral aandacht aan het levensgevoel, het denken en het handelen van christenen in hun dagelijks leven.

Het is een helder geschreven boek, ook heel leesbaar voor niet-theologisch geschoolde mensen, met getuigenissen, poëzie, foto's en schema's. Elk hoofdstuk bevat suggesties voor hoe je met kinderen rond bepaalde thema's kunt werken.

Meer info via Uitgeverij Lannoo  

 

Geloofsboek

De bisschoppen van België, Geloofsboek, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1987

Het geloofsboek van de Belgische bisschoppen zet de rijkdom van ons geloof op een overzichtelijke manier uiteen.

Het boek is opgebouwd rond de drie pijlers van de nieuwe evangelisatie, zoals die bij het bezoek van paus Johannes-Paulus II ter sprake kwamen:

1. Ons geloof kennen en belijden
2. Ons geloof vieren in liturgie en sacramenten
3. Ons geloof gestalte geven in het leven van iedere dag.

Tal van gebeden worden afgedrukt in de drie delen en ook in het slotdeel, dat over het onzevader handelt.

 

Katholieken. Wat ze geloven

Johan Van der Vloet, Katholieken. Wat ze geloven, Halewijn, 2006, ISBN 978-90-8528-390-4

Bij velen leeft de vraag wat het katholieke geloof met het dagelijkse leven te maken heeft. Ook vragen velen zich af waar katholieken in geloven. Wat betekent hun geloof voor hun leven en hun handelen? Wat inspireert hen, wat geeft hun vreugde, vanuit welke bron leven en werken ze?
In dit boekje gaat Johan Van der Vloet in op de genoemde vragen. Hij laat zien wat katholieken bezielt, hoe ze naar de wereld, de mensen en God kijken.

Johan Van der Vloet schreef deze mooi geïllustreerde brochure over de essentie van het katholieke geloof op voorstel van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen.

 Meer info via Uitgeverij Halewijn

 

Ik geloof: obstakels en steunpunten

In het kader van het meerjarenproject 'Groeien in geloof' stelde de bisschoppelijke commissie 'Kerk en geloof' in 2010 een nieuwe basistekst voor met als titel: 'Ik geloof: obstakels en steunpunten'.
Geloven krijgt af te rekenen met heel wat obstakels, maar er zijn ook goede redenen en betrouwbare steunpunten om vandaag gelovig te zijn.

Het document verschijnt niet in druk, maar wordt Thomas ter beschikking gesteld. Deze boeiende en toegankelijke tekst – die 27 pagina's telt en ook in het Frans en het Duits beschikbaar is – is bestemd voor een breed publiek.

'Ik geloof… obstakels en steunpunten' kan vrij gedownload worden via de Thomas-website

 

Hopen en bidden. Gedachten bij het Onzevader

Kardinaal Godfried Danneels, Hopen en bidden. Gedachten bij het Onzevader, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2006, ISBN 978 90 209 6772 2

Kardinaal Godfried Danneels toont in dit boek aan dat het Onzevader, het gebed dat Jezus ons leerde bidden en dat hij richtte tot zijn vader, voor mensen van vandaag het gebed bij uitstek is. Niet alleen omdat het stilstaat bij de noden en angsten van de mens, maar vooral omdat dit gebed in wezen een oefening in hopen is.

 

 

 

 


Commentaren, gebedsbezinningen en werkvormen bij de zondagslezingen


Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C


Jean Bastiaens, Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C, Antwerpen, Halewijn,

De Kerk heeft voor de zondagslezingen een driejarig leesrooster opgesteld. De eerste lezing, uit het ‘Oude Testament', legt het fundament. De tweede lezing legt de link naar de concrete geloofsgemeenschap: dat is de lezing uit de briefliteratuur, van Paulus of zijn leerlingen. De derde lezing komt uit het evangelie: goed nieuws voor een verscheurde wereld zoals de onze, goed nieuws over een nieuwe wereld die in het verschiet ligt.

Jean Bastiaens voorziet de drie lezingen, van zondag tot zondag, van commentaar.
Drie aandachtspunten staan daarbij centraal:

 • het begrijpen van de lezingen in hun onderlinge samenhang;
 • de geloofstaal – de eigen manier van zeggen, tegendraads en vaak verrassend – van de Bijbel;
 • de geloofsinitiatie, die nooit voltooid is, want we mogen altijd weer ‘opnieuw beginnen' (Marcus 1,1).

Jean Bastiaens is Nieuwtestamenticus. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en geeft les aan het Grootseminarie van Brugge. De commentaren bij de zondagslezingen die hij drie jaar lang schreef voor Kerk & Leven, heeft hij licht herwerkt om ze samen te brengen in dit boek.

Meer informatie en bestelinfo via uitgeverij Halewijn

 


Gebedsbezinningen bij de evangelielezingen op zondag

 

      

Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco en bezieler van het Bartimeüsproject, schreef gebedsbezinningen bij de evangelieteksten van het A-jaar, B-jaar en C-jaar. Deze zijn ontstaan vanuit lectio divina.

Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:

 • het Woord: de evangelietekst
 • stilte bij het Woord: om het Woord te laten indringen
 • een woord bij het Woord: bezinning
 • het Woord in mijn leven: vragen die aanzetten tot actualisatie (en gesprek)
 • bidden met het Woord.

Deze gebedsbezinningen helpen om de evangelieteksten te verstaan en er meer vertrouwd mee te geraken. Ze zijn ook geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als inspiratie voor een homilie, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap, een parochieploeg. De drie boeken met gebedsbezinningen zijn uitgegeven bij uitgeverij Averbode.

A-jaar: Wat wil je dat ik voor je doe?
B-jaar: Heer, maak dat ik kan zien
C-jaar: Hij kon zien

 


Bijbel in 1000 seconden – werkmap bij het liturgisch jaar

Voorstelling van de map

Voor al wie met de Bijbel bezig is in de parochie, op school, in een ziekenhuis, thuis ... met kinderen, jongeren, volwassenen, zieken ... is er 'Bijbel in 1000 seconden', een werkinstrument in een stevige A4-ringmap, met fiches bij de lezingen van de zondagen in het A, B en C-jaar en met informatie bij de liturgische feesten en periodes.
Auteur: Chantal Leterme – een uitgave van Kerk en Wereld / Kleopas.

De fiches bieden de mogelijkheid om in 1000 seconden een kijk te hebben op een van de lezingen tijdens de zondagse eucharistie. Daarom bevat elke fiche:

 • de Bijbeltekst zoals die in de kerk wordt voorgelezen
 • heldere uitleg bij moeilijke of ongewone woorden 
 • de Bijbeltekst in een eenvoudige taal 
 • de betekenis van het verhaal
 • stof tot nadenken.

De fiches werden gedrukt en uitgegeven op stevig papier.

De volledige map wordt nu aangeboden aan € 65 (exclusief verzendingskosten)

Onderdelen

 • Het startpakket bestaat uit een stevige ringmap en een pakket van 21 fiches voor de feestdagen die in de A, B en C-cyclus eenzelfde evangelielezing hebben. Het startpakket kost € 20 (exclusief verzendingskosten).
 • Elke jaarcyclus (A, B en C) bestaat uit 60 fiches. Elk liturgisch jaar is afzonderlijk te verkrijgen aan € 15 per liturgisch jaar (exclusief verzendingskosten).
 • In het pakket voor het lager onderwijs zijn teksten opgenomen die in de godsdienstlessen van het lager onderwijs aan bod komen, maar niet in de liturgie. Het pakket steekt in elke volledige map en wordt gratis gevoegd bij elke bestelling van een liturgisch jaarpakket. Een aparte bestelling voor het pakket van het lager onderwijs kost € 5 (exclusief verzendingskosten).

Website

Bij de ringmap hoort ook een website met verwerkingssuggesties voor kleuters, kinderen en jongeren

Dit heel praktische materiaal dat bestaat uit werkvormen, verhalen, kunstwerken, allerlei activiteiten... wordt nog dagelijks bijgewerkt, aangevuld en geactualiseerd. Een schatkamer voor wie op zoek is naar inspirerende activiteiten!
Wie zich op de website registreert, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.

Bestellen kan via Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Tel. 03 210 08 14 , e-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be 

Meer informatie via de website van Halewijn
 

Uitgaven over het credo – de geloofsbelijdenis

Alle christenen, zowel heel betrokken en geboeid als veeleer twijfelend, ontmoeten de geloofsbelijdenis op hun weg: bij het doopsel, het vormsel en de eucharistie op zon- en feestdagen. Soms weten gelovigen niet goed wat aan te vangen met deze 'zware' tekst uit een ver verleden, en hebben ze het moeilijk om deze tekst te onderschrijven en uit te spreken. Hieronder stellen we kort enkele uitgaven voor die de inhoud van de geloofsbelijdenis toelichten.

 

Gids bij de geloofsbelijdenis

Interdiocesane Commissie voor Catechese, Gids bij de geloofsbelijdenis, Brussel, Licap, 2009, ISBN 978-90-6858-809-5

Gids bij de geloofsbelijdenis is een klein boekje dat op een heldere en toegankelijke manier achtergrond geeft bij de geloofsbelijdenis, zowel bij de ontstaansgeschiedenis als bij de opbouw en inhoud ervan. Dit boekje richt zich tot al wie interesse heeft in de geloofsbelijdenis, tot christenen in parochies en andere geloofsgemeenschappen, tot catechisten die de geloofsbelijdenis ter sprake willen brengen bij de vormelingen en hun ouders en tot (jong)volwassenen die de sacramenten van het doopsel, het vormsel of de eucharistie gaan ontvangen. 


 

De schone belijdenis. Over het Credo

Ruimere achtergrond over de geloofsbelijdenis is te vinden in de brief van de Belgische bisschoppen De schone belijdenis. Over het Credo (Verklaringen van de bisschoppen van België – Nieuwe reeks nr. 37), Brussel, Licap, 2009, ISBN 978-90-6858-805-7. In het eerste deel buigen de bisschoppen zich over het geloof als handeling. Geloven is immers meer dat zomaar iets aannemen. Vervolgens reflecteren ze over de geloofsinhoud, het credo, en benadrukken ze de schoonheid van het geloof. In het derde en laatste deel gaan ze na hoe het credo de geloofsgemeenschap en het leven van elke individu kan inspireren.

 

 


Credowaaier

Katholieke Bijbelstichting, credowaaier

Deze fleurige waaier legt jongeren beknopt uit waar het credo over gaat. Op achttien kaarten komen de artikelen van het geloof aan bod. Elke kaart bevat een stukje geloofsbelijdenis in het Nederlands en het Latijn, een echozin en op de achterzijde uitleg en een 'doordenkertje'.

 

 

 

Tussen Credo en Amen. Geloven als opdracht en overgave

Anton Milh en Stephan Van Erp, Tussen Credo en Amen. Geloven als opdracht en overgave, Antwerpen, Halewijn, 2016.

Deze uitgave kadert in de reeks van de LOGOS-studiedagen

De inhoud van de christelijke geloofsbelijdenis is voor gelovigen vandaag niet vanzelfsprekend meer. Voor sommigen is het zelfs een struikelblok om te geloven. Anderen zoeken hun heil in een spiritualiteit van de ervaring en belijden liever door goed te leven dan door een eeuwenoude geloofsinhoud te bevestigen. Maar horen de geloofsdaad en de geloofsinhoud niet bij elkaar? Kan het een wel zonder het ander? De openings- en slotwoorden van de christelijke geloofsbelijdenis – credo en amen – zijn woorden van vertrouwen en hoop. Ze drukken uit dat de belijdenis voortkomt uit een betrokkenheid op God, wereld en kerk. En die betrokkenheid vraagt om positiebepaling en kleur bekennen.

De LOGOS-studiedagen – Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit – nemen normaal gezien een zinsnede uit het credo als vertrekpunt. Voor de elfde editie in 2016 werd ervoor gekozen om dieper in te gaan op de wijze waarop gelovigen zich tegenwoordig verhouden tot de inhoud van de hele geloofsbelijdenis.

Met bijdragen van Lieven Boeve, Marcel Braekers, Rob Faesen, Jacques Haers, Valérie Kabergs, Erik Meganck, Anton Milh, Hilde Pex, Joris Polfliet, Stijn Van den Bossche, Bert Vanderhaegen en Stephan Van Erp.

Meer informatie via uitgeverij Halewijn

 

Uitgaven en werkmappen rond geloofsbeleving en -verdieping

Opnieuw beginnen

Als ons leven zijn gewone gangetje gaat, staan wij niet echt stil bij het geloof dat wij ooit hebben meegekregen en dat intussen, nu wij volwassen zijn, door zovele dingen is beïnvloed. Als wij per toeval of door een concrete aanleiding toch eens nadenken over 'ons' geloof, merken we dat die overgeërfde beelden, verhalen en gedachten hun vanzelfsprekendheid hebben verloren. Dan kan het verlangen ontstaan om opnieuw te beginnen en op zoek te gaan naar een meer volwassen geloof.

Zo'n nieuw begin wil dit 'werkboek' helpen mogelijk maken. Het dient in de eerste plaats als handboek of werkboek bij de geloofsvorming 'Opnieuw beginnen'. De teksten en illustraties worden gebruikt tijdens deze geloofsvorming van zes bijeenkomsten die doorgaans ter plaatse in parochie, federatie of dekenaat worden georganiseerd. De teksten onder de titel 'Dag na dag' zijn bedoeld voor persoonlijke overweging en meditatie in de tijd die verloopt tussen twee bijeenkomsten.

Het werkboek kan ook in eigen kleine kring of zelfs individueel gebruikt worden. Ook dan loont het de moeite de teksten van een bijeenkomst grondig door te nemen en daarna een week de tijd te nemen voor de persoonlijke reflecties uit 'Dag na dag'.

'Opnieuw beginnen' is ontleend aan de Duitstalige uitgave 'Neu anfangen' die vooral het werk is van Leo Tanner, pastoor in St. Gallen, Zwitserland, en Klemens Armbruster, theoloog en pastoor in Mannheim, Duitsland. Voor deze Nederlandstalige uitgave werden de originele teksten en vooral de concrete voorbeelden aan de Vlaamse en Nederlandse context aangepast. door mensen uit verschillende Vlaamse en Nederlandse bisdommen. Het project wordt mee ondersteund door de Interdiocesane Commissie voor Catechese (I.C.C.).

Meer info via uitgeverij Halewijn 

Meer info over de handleiding via uitgeverij Halewijn

Goed om weten:
WeG staat voor 'Wege erwachsenen Glaubens'. Het WeGtraject is een van oorsprong Duits initiatief van catechese met volwassenen. In Vlaanderen hebben we ons hieraan geïnspireerd om op een eigen wijze ook WeGen voor volwassen geloof aan te bieden. 'Opnieuw beginnen' neemt hierbij een zeer belangrijke plaats in.
Op de bisdompagina's van Kerknet.be en op www.ccv.be kan je informatie vinden over de plaatsen waar het Weg-traject (ook 'Opnieuw beginnen' genoemd) ingericht wordt. 

 

Jonge wijn in nieuwe zakken

'Jonge wijn in nieuwe zakken' presenteert zich als een vervolg op het boek 'Opnieuw beginnen' (Halewijn/CCV, 2006), het werkboek bij de geloofsvorming 'Opnieuw beginnen'. Deze geloofsvorming van zes bijeenkomsten wordt doorgaans in parochies, federaties of dekenaten georganiseerd.

'Jonge wijn in nieuwe zakken' zet verdere stappen in geloven en Kerk zijn. Het is een reeks van twaalf bijeenkomsten waarin geloof, Bijbel en leven worden gedeeld. De bedoeling van deze bijeenkomsten is verder groeien in geloof, groeien in onze relatie met de Heer, in de gemeenschap die de Kerk wil zijn.

Dit boek is bedoeld als handboek voor deelnemers én voor begeleiders. Het kan tijdens de bijeenkomsten door iedereen worden gebruikt.

Meer info via uitgeverij Halewijn

 

Geloven Nu

'Geloven Nu' is een reeks boekjes rond de Schrift en levens- en geloofsvragen. Elk Geloven Nu-boekje bestaat uit acht hoofdstukken, met daarin een (bijbel)tekst, enkele suggesties voor groepsbespreking en enige achtergrondinformatie bij de betreffende (bijbel)tekst.
Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan een bijbeltekst. De fragmenten zijn zo afwisselend mogelijk gekozen, uit het Oude en Nieuwe Testament, bekende of onbekende verhalen, over mensen van vlees en bloed, over leven en dood, ziekte en genezing, oorlog en vrede. Dat de Bijbel een onuitputtelijke bron van mogelijkheden is, wordt met 'Geloven Nu' duidelijk.
Hoofdstuk acht wordt jaarlijks vrijgehouden voor iemand van onze tijd die op zijn of haar eigen wijze gekozen heeft voor een leven met God. Met andere woorden: over heiligen en andere (buiten)gewone mensen. Een voorwaarde is wel dat ze redelijk bekend zijn geworden. Enkele voorbeelden uit eerdere jaren: bisschop Romero, Moeder Teresa, Dag Hammarskjöld.

De reeks 'Geloven Nu' is een uitgave van de Katholieke Bijbelstichting.

Goed om weten:
De uitgaven van 'Geloven Nu' vormen de handleiding voor bijeenkomsten 'Geloven Nu', waar mensen worden samengebracht rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen.
Op de website van de KBS vind je meer info over de bijeenkomsten 'Geloven Nu'. 

 

Catechese van de weg

'Catechese van de weg' van Luc Aerens is een nieuwe publicatie van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). De tekst is een vertaling van het eerste hoofdstuk van het boek 'La catéchèse de cheminement' van Luc Aerens. De uitgave is een vervolg op het beraad van het IPB over geloofscommunicatie in 2009.

"In een cultuur waar je ervoor moet kiezen om christen te zijn, moet catechese anders aangepakt worden dan vroeger", stelt de auteur. "Er zijn zeven elementen die samen de overgang kunnen mogelijk maken naar het model voor de toekomst: de catechese van de weg. Zo zal catechese in de toekomst iets zijn voor alle leeftijden en doorheen het hele leven. Het is niet alleen een taak van catechisten, maar de hele geloofsgemeenschap is verantwoordelijk. Catechese is bovendien op de eerste plaats iets meemaken en niet zozeer kennisoverdracht."

In de brochure wordt in zeven hoofdstukjes telkens vertrokken van de situatie zoals ze momenteel meestal nog bestaat. Dan wordt vooruitgekeken naar hoe het kan worden en daaraan worden dan hefbomen gekoppeld om de overgang te maken. Het geheel is voorzien van vele voorbeelden zodat de lezer onmiddellijk ziet hoe de theorie in praktijk kan worden omgezet. Een bron van inspiratie voor al wie betrokken is bij de initiatie in het christelijk geloof.

'Catechese van de weg' kost € 3,50 (exclusief verzendingskosten) en kan besteld worden bij het IPB: e-mail: ipb@interdio.be 

Meer info via www.ipbsite.be 

 

Uitgaven over het geloof - voor kinderen en jongeren

 

Bestaat GOD? en andere geloofsvragen

Albert Biesinger en Helga Kohler-Spiegel, Bestaat GOD? en andere geloofsvragen, Forte/Averbode, 2009, ISBN: 978 90 7995 601 2

Waar komt de aarde vandaan?
Hoe weet ik dat God echt bestaat?
Waar is God eigenlijk?
Waarom is er zoveel oorlog en geweld?
Wonderen: bestaan die echt?
Luistert God naar mij als ik bid?
Wat komt er na de dood?

Op deze en vele andere vragen wordt door verschillende deskundigen een antwoord gegeven op een eenvoudige en toegankelijke manier.
Bestaat GOD? en andere geloofsvragen is geschreven voor jongeren vanaf twaalf jaar. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen die uitnodigen om verder na te denken en er thuis, op school of bij de catechese over in gesprek te gaan.

 

Ik geloof dat ik geloof

Kolet Janssen, Ik geloof dat ik geloof, Averbode, uitgeverij Altiora Averbode, 2008,  ISBN 978 90 317 2630 1

De inhoud van de geloofsbelijdenis wordt naar kinderen van 9 tot 12 jaar toe hertaald en verduidelijkt in Ik geloof dat ik geloof van Kolet Jansen. Dit boek bestaat uit een reeks gesprekken tussen een moeder-godsdienstlerares en een aantal kinderen: dochter Sara, zoon Pieter, buurjongen Thomas en vriendinnetje Marthe. Alle thema's uit de geloofsbelijdenis komen in deze gesprekken aan bod.

Meer info via Uitgeverij Altiora Averbode 

 

 

Een jaar vol kleuren

Kolet Janssen, Een jaar vol kleuren, uitgeverij Altiora Averbode, 2009, ISBN 978-90-317-2817-6

Het christelijk geloof is rijk aan feesten en gebruiken. Kinderen houden van tradities die elk jaar terugkomen, maar ze weten niet altijd wat erachter zit.
Vanuit de nuchtere vragen en bedenkingen van kinderen tussen negen en twaalf jaar vertelt Kolet Janssen wat er verborgen zit achter de schat aan feesten en tradities tijdens het kerkelijk jaar. Wat betekent advent? Waar komt de kerststal vandaan? Waarom moet je op Driekoningen een boon zoeken in je stuk koek? Wat vieren we met Pasen? Wat is er gebeurd op Hemelvaart? Waarom gaan we op Allerzielen naar het kerkhof?

Een jaar vol kleuren volgt het dagelijks leven van een gezin doorheen het kerkelijk jaar. In dit boek leggen mama en papa aan hun kinderen Sara en Pieter uit hoe elk feest een eigen betekenis heeft. Hoe tradities kunnen helpen om mensen dichter bij God te brengen. Hoe gebruiken vaak aanknopen bij oeroude symbolen. Hoe geloof aansluit bij de levenservaring van alle mensen, jong en oud.

Meer info via Uitgeverij Altiora Averbode   

 

 

Webpagina over 'geloofscommunicatie'

Op de webpagina 'Geloofscommunicatie' vind je meer informatie over Bijbelse prentenboeken en kinderbijbels, geloofstijdschriften, boeken over geloven, gebed, eerste communie, vormsel, enzovoort.

 


Godly Play – een speelse weg van geloofsinitiatie en -communicatie

Godly Play is een speelse weg van geloofscommunicatie, een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.

Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen – en in het bijzonder een kind – God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal, en wil zo kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen. Godly Play is mogelijk met kinderen vanaf drie jaar, met jongeren, en met volwassenen van elke leeftijd.

Bekijk enkele kennismakingsfilmpjes

Meer informatie over Godly Play (kennismakingsdagen, driedaagse basiscursussen e.d.) vind je via:

www.godlyplayvlaanderen.be

 

    

 


Websites met info over vormingsmogelijkheden

 

CCV - partner in christelijk vormingswerk

CCV is een vormingsinstelling voor volwassenen. Ze wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als landelijk gespecialiseerde instelling rond het thema zingeving.

CCV wil de bijbels-christelijke geloofstraditie ontsluiten in zijn vele dimensies. Door vorming en begeleiding worden mensen ondersteund bij hun concreet engagement in kerk en samenleving en bij hun persoonlijke geloofsweg. Vorming biedt de kans tot kennismaking en verdieping met betrekking tot christendom, kerk en het concrete leven als christen.

Thema's gaan van bijbel, spiritualiteit, christelijke levensstijl, liturgie en sacramenten over geloofsopvoeding en kerkopbouw tot maatschappij, ethiek, levensbeschouwing, religies en hun verhouding tot het christendom. 

Meer info op www.ccv.be 

 

Vlaamse Bijbelstichting

De Vlaamse Bijbelstichting (VBS) werd in 1968 opgericht, onder de bescherming van de Vlaamse Bisschoppen, om tegemoet te komen aan de wensen van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk om "de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen".

De VBS wil hulpmiddelen ter beschikking stellen voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en informatie bieden aangaande initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.

Op de website van de Vlaamse Bijbelstichting vind je info over bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen.

Contactgegevens:
Vlaamse Bijbelstichting
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven
Tel.: 016 32 38 63 (maandag en donderdag van 14 tot 17 uur, daarbuiten antwoordapparaat)
E-mail: info@vlaamsebijbelstichting.be
www.vlaamsebijbelstichting.be 

 

Online het geloof verdiepen, bidden en mediteren


De Kerknet website geeft een overzicht van een 25-tal christelijke en katholieke websites en apps – voornamelijk Nederlandstalig – die aanzetten geven om online het geloof te verdiepen: informatie over geloof en Kerk, geloofsverdieping, gebed, meditatie en bezinning.

Naar het overzicht via de Kerknet website  
 


Evenementenkalender op de Kerknet website

De evenementenkalender op Kerknet.be bundelt heel wat initiatieven rond vorming en geloofsverdieping.
Met een zoekfunctie kan je activiteiten selecteren op datum, organisatie, thema, plaats of type.

 


Samen met andere gezinnen op adem komen, bijtanken, geloven, genieten, samen zijn, bidden, wandelen, delen, …

In de Vlaamse Kerk bestaat een mooi aanbod van gezinsweekends en gezinsvakantiedagen. Ze betekenen tijd voor jezelf, elkaar en het gezin.
Ze bieden kansen tot geloofsverdieping in een ontspannen kader. Met fijne activiteiten met en voor de kinderen.

Naar de webpagina 'Gezinsweekends, gezinsvakanties, familiedagen'

Goed om te weten:

De activiteitenkalender van de website Gezinspastoraal.be bevat een selectie van initiatieven en activiteiten in het domein van de relatie-, huwelijks- en gezinspastoraal. Deze initiatieven – zowel het aanbod van IDGP-Gezinspastoraal als van andere organisaties en verenigingen – zijn thematisch gegroepeerd, en vervolgens chronologisch in elke thematische rubriek:

relatie – huwelijk – gezin – familie – gezinsvakantiedagen en -weekends – verdieping – spiritualiteit
- kinderen – jongeren – jongvolwassenen – alleengaanden
relaties open houden – vergeving – ware vrede – geweldloosheid
verlies en rouw
echtscheiding en relatiebreuk
Godly Play – bibliodrama – Bijbel – catechese – pastoraat – studiedagen – varia
ziekte en handicap

 


Geestelijke oefeningen – een manier om te leren bidden, om te groeien in relatie tot God, de anderen en jezelf

Er zijn verschillende redenen die iemand ertoe kunnen brengen zich aan het avontuur van de Geestelijke Oefeningen te wagen. Sommigen staan voor een belangrijke (levens)keuze: al dan niet huwen, van job veranderen, anders gaan leven,... Anderen zijn op zoek naar verdieping, zin, (echte) vrede, liefde, hoop,... Op dat moment stelt men zich dikwijls de vraag: welke weg moet ik gaan om gelukkig te worden? Waar komt het op aan? Waarom leef ik eigenlijk? 
Bij geïnteresseerden in de Geestelijke Oefeningen leeft ook een religieuze vraag: wat heeft God, Jezus Christus, met mijn leven te maken? Is Hij onmisbaar om gelukkig te worden? Hoe kom ik Hem op het spoor, op een manier die de theorie of de ‘handleiding voor goed gedrag en zeden' overstijgt, die, met andere woorden, tot echte ontmoeting leidt?
De Geestelijke Oefeningen (uitgewerkt door Ignatius van Loyola) zijn een ervaringsgerichte methode om God en tegelijk de grond waaruit je te leven hebt op het spoor te komen. Het is een manier om te leren bidden, om zicht te krijgen op de hechte band tussen geloof en leven, om te zoeken wat Jezus navolgen voor jou persoonlijk betekent, om te groeien in de relatie tot God, de anderen en jezelf... ​

Meer informatie over de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven

Meer algemene informatie over de Geestelijke Oefeningen

 

Gebeden en gedichten over geloven

 

Richtinggevend

O God wat een genade
dat er méér is

dan de bestaande orde,
de heersende structuren.

Wat een genade
dat we niet hoeven te berusten
in de omstandigheden,

dat we op de hoogte zijn
van andere mogelijkheden.

Niet de feiten
maar uw beloften
zijn richtinggevend voor ons.

Niet wat voor ogen is,
maar wat Gij o God
ons voor ogen stelt,

het visioen
bepaalt de weg die wij gaan.

Het visioen –
een glanzende wereld
van licht en vreugde,

leven in de hoogste bloei.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 25.

 

Geen moment

Ook al vergeet ik U,
laat ik
tijden niets van mij horen –

diep geïnteresseerd
blijft Gij mij volgen,
geen moment ontga ik U.

Zo'n God zijt Gij.

Ook als ik niets voor U beteken,
totaal niet aanspreekbaar ben,

weet Gij mij te vinden,
raakt Gij mij aan,
noemt Gij mijn naam.

Ook dan
mag ik voor U bestaan.

Zo doet
alleen een vader, een moeder.

Eén die gelooft in je,
onvoorwaardelijk gelooft.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 65.

 

Verwantschap

O God,
trek zuiverend, genezend

door mijn dromen,
mijn gedachten, mijn woorden.

Gun mij een heldere geest,
een heldere ziel.

Wat ik U vraag:

dat ik in alles
wat ik droom,
wat ik denk, wat ik zeg,

een steeds grotere
verwantschap
met U vertoon.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 67.

 


Ontmoet ik mezelf

Mij verdiepend in U,
woord voor woord,
stilte voor stilte,

word ik dieper en dieper.
Steeds mooier,
steeds voltooider.

Kom ik dichter en dichter
bij U, steeds dichter
kom ik bij mezelf.

Geraakt tot in het diepst
van mijn ziel

ontmoet ik mezelf
in mijn ware gedaante.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 84.

 

Steeds definitiever

O God hoe gelukkig
ben ik met U,

bij wie kom ik zo
tot mijn recht.

Gij roept in mij
het beste op,
het meest menselijke –

de wil om lief te hebben,
mezelf uit te delen,
een naaste te zijn.

Gij voert mij terug
naar mijn oorspronkelijke
gestalte.

Steeds mooier word ik,
steeds definitiever.

Met vaste hand
richt Gij mij
op mijn ware bestemming

o God onvolprezen.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 91.

 

Mens voor mij

Af en toe
komen ze op mijn weg,

mensen
die mij omringen
met hun warmte,

woorden spreken
die gloeien,
woorden van vuur,

mensen
die mij hoop geven,
mij weer bezielen.

Af en toe o God
komen ze op mijn weg,

mensen
die hartveroverend
mens voor mij zijn,

lichtende gestalten
van U.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 85. 

 

 

Artikels over christen worden

Christen worden vandaag – artikel in Kerkplein

'Christen worden vandaag' is de titel van een artikel in Kerkplein, 22(2014)2. Peter Malfliet gaat hier in op de weg die volwassenen afleggen wanneer zij gedoopt willen worden.

Naar 'Christen worden vandaag' in Kerkplein

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs